Introdukcija Jagodičja

Jagoda –  Ameriška borovnicaMalina

Dolgoročni cilji in dolgoročni kazalniki:

  • V tujini izbrati sorte, primerne za naše klimatske in talne razmere
  • Izbrati sorte, primerne za standardno integrirano in ekološko pridelavo ter pridelavo na prostem in v zavarovanem prostoru
  • Vključiti sorte v Sadni izbor Slovenije in jih preko srečanj s pridelovalci, strokovnih obvestil in posvetov posredovati pridelovalcem
  • Kazalniki so število sort in obseg pridelave posameznih sort pri različnih sadnih vrstah

Vsebina in obseg naloge:

Introdukcija jagodičja je zaradi velikega števila novih sort, ki vsako leto prihajajo iz žlahtniteljskih centrov, nujna. Zaradi kratke življenjske dobe se sortiment jagode delno ali v celoti zamenja v dveh do štirih letih. Manjše so spremembe sortimenta pri malini in ameriški borovnici. Preverjanje sort je pomembno zaradi  zelo posebnih klimatskih razmer, zaradi različnih tehnologij ali novosti pri posameznih tehnoloških ukrepih, ki so del razvoja pridelave jagodičja ter zaradi spremenjenih navad uživanja jagodičja (celoletna ponudba). V Sloveniji sadimo predvsem italijanske sorte jagode, manj pa so zastopane francoske, angleške in nizozemske sorte, ki bi tudi bile primerne za naše okolje. Pri malini in ameriški borovnici so v pridelavi sorte, ki se sadijo v evropskem zmernem pasu.

Izbor oz. priporočilo sort mora ustrezati integrirani ali ekološki pridelavi. Cilj naloge je sprotno obveščanje pridelovalcev o lastnostih novih sortah preko strokovnih srečanj, posvetov, tehnoloških navodil in Sadnega izbora.

Z dosedanjim delom se je v Sloveniji povečala pridelava in potrošnja jagodičja. Poleg večjih pridelovalcev se je v različnih delih Slovenije močno povečal delež malih pridelovalcev različnih jagodičastih sadnih vrst.

Metode dela

 V introdukciji predstavljajo poglavitne kriterije za odbiro nove sorte: obdobje kritičnih fenofaz razvoja rastline, količina in kakovost pridelka, čas dozorevanja in obstojnost plodov, odpornost rastlin na škodljive organizme.

Lastnosti posamezne sorte spremljamo v standardnih rastnih pogojih v primerjavi z izbrano  standardno sorto.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Spremljanje žlahtnjenja jagodičastih sadnih vrst in uvajanja novih sort v pridelavo doma in v svetu. Preverjanje informacij o možnostih pridelave novih sort v naših klimatskih razmerah. Jagoda (vsako leto 3-5 novih sort)
Malina (vsako leto 1-2 novi sorti)
Ameriška borovnica (vsako leto 1-2 novi sorti)
Pridobitev sadilnega materiala in postavitev poskusov. Preverjanje novih sort v naših rastnih razmerah v primerjavi s standardnimi sortami po standardnih tehnologijah. Jagoda (vsako tretje leto 3-5 novih sort)
Malina (vsako tretje leto 1-2 novi sorti)
Ameriška borovnica (vsako peto leto 1-2 novi sorti)
Spremljanje fenofaz razvoja, intenzivnosti rasti in zdravstvenega stanja rastlin. Popis časa brstenja, cvetenja, zorenja; ocena intenzivnosti rasti; ocena zdravstvenega stanja rastlin in pridelka
Vrednotenje količine in kakovosti pridelka Količina pridelka; meritve zunanjih in notranjih lastnosti plodov; degustacija
Poročanje o delu Priprava faznih in zaključnega letnega poročila v skladu z letnim programom
Predstavitev dela Strokovni članki o sortah jagodičja; javni nastopi na radiu in televiziji; predavanja svetovalcem in pridelovalcem; strokovna srečanja s pridelovalci; organizacija posvetov in dni odprtih vrat.

Jagoda

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Brdo pri LukoviciLeto sajenja: 2016
Obdobje naloge:
(ZAČETEK 2017, ZAKLJUČEK 2019)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 5142660
Površina: 180m2
Ime lokacije: Kolekcijsko poskusni nasad jagodičja
Preizkušanje novih sort:Amy, Aprica, Malga, Quicky, Sibilla v primerjavi s standardno sorto Clery (enkrat rodna sorta) in Albion (večkrat rodna sorta); skupaj 180 rastlin
 
 
Skupaj: 5 novih sort + 2 standardni sorti

Ameriška borovnica

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Brdo pri Lukovici in Drenov GričLeto sajenja: 2013
Obdobje naloge:
(ZAČETEK 2017, ZAKLJUČEK 2019)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 5659023 in 730791
Površina: 275 m2 in 30 m2
Ime lokacije:Borovnice nad lipo, Kolekcija borovnic
Preizkušanje novih sort:Hortblue Poppins, Hortblue Petiti, Huron v primerjavi s standardnima sortama Bluecrop in Duke; skupaj 50 grmov
 
Skupaj:3 nove sorte + 2 standardni sorti

Malina

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Brdo pri LukoviciLeto sajenja: 2016
Obdobje naloge:
(ZAČETEK 2017, ZAKLJUČEK 2019)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 5142660
Površina: 80m2
Ime lokacije: Kolekcijsko poskusni nasad jagodičja
Preizkušanje novih sort:Imara, Kwanza, Kweli v primerjavi s standardno sorto Polka; skupaj 80 rastlin
 
 
Skupaj: 3 nove sorte + standardna sorta