Razmnoževalni material (2018)

Program RAZMNOŽEVALNI MATERIAL 2019

ZAGOTAVLJANJE IZHODIŠČNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA SADNIH RASTLIN

 JABLAN  – KOŠČIČARJEV IN KAKIJA  – LUPINARJEV

 

JABLANA

Dolgoročni cilji:

 • zagotavljanje certificiranega razmnoževalnega materiala tržno zanimivih sort sadnih rastlin in za  pridelavo CAC materiala lokalnih sort sadnih rastlin;
 • vzpostavitev novih in vzdrževanje obstoječih matičnih nasadov za pridelavo uradno potrjenega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin;
 • vzpostavitev in vzdrževanje novih matičnih nasadov za pridelavo CAC materiala (cepičev) lokalnih sort.

Za drevesničarstvo potrebujemo kakovosten izhodiščni material tržno zanimivih sort pečkatega sadja, ki omogoča pridelavo uradno pregledanega in potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik ter nadzorovan promet v skladu s predpisi o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin (Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1-NPB8), Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16)).

V zadnjih dvajsetih letih je bilo delo usmerjeno zlasti v pridobivanje matičnih dreves za pridelavo uradno potrjenih (certificiranih) cepičev in podlag pečkarjev v matičnih nasadih. Glavni namen naloge je bila oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim razmnoževalnim materialom visoke genske in zdravstvene vrednosti.

Certificiran material je razmnoževalni material, ki je bil pridelan na vegetativen način iz osnovnega ali izvornega materiala ali, v primeru podlag, iz certificiranega semena, pridobljenega od osnovnega ali certificiranega materiala podlag,  ki je namenjen pridelavi sadik, ki izpolnjuje zahteve za certificiran material določene s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin, in  za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve.

Material kategorije Conformitas Agraria Communitatis (v nadaljnjem besedilu: CAC material) predstavlja razmnoževalni material in sadike, ki je sortno pristen in sortno čist, ter namenjen pridelavi razmnoževalnega materiala, sadik ali sadja, in izpolnjujejo zahteve za CAC material, določene s  pravilnikom za posamezni rod ali vrsto.

Metode dela:

Naloga zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin obsega vzdrževanje obstoječih matičnih nasadov sadnih rastlin in pridelava izhodiščnega razmnoževalnega materiala (cepiči, potaknjenci, koreninski izrastki, seme za podlago) tržno zanimivih sort in lokalnih sort.

Na lokaciji Gačnik pridelujemo cepiče kategorije Conformitas Agraria Communitatis (CAC material), ki je sortno čist razmnoževalni material namenjen pridelavi nadaljnjega razmnoževalnega materiala, ali sadik ali sadja, in izpolnjujejo zahteve za CAC material, določene s  pravilnikom za posamezni rod ali vrsto.

Certificiran material je razmnoževalni material, ki je bil pridelan na vegetativen način iz osnovnega ali izvornega materiala ali, v primeru podlag, iz certificiranega semena, pridobljenega od osnovnega ali certificiranega materiala podlag,  in je namenjen pridelavi sadik ter izpolnjuje zahteve za certificiran material določene s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin. Za certificiran material je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve pravilnika.  Prav tako bomo poskušali pridobit pravice za uporabo zavarovanih oziroma klubskih sort za razmnoževanje oziroma uporabo sort, ki so dale najboljše rezultate v introdukciji in je bila zanje na osnovi tehnoloških preskušanj izdelana optimalna tehnologija.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
 • vzpostavitev matičnega nasada starejših, že uveljavljenih sort pečkarjev, za pridelavo kakovostnega in sortno pristnega razmnoževalnega materiala (cepičev) kategorije CAC material;
 • dosaditev matičnih rastlin kategorije certificiran material z namenom dopolnitve obstoječega matičnega nasada z novimi sortami;
 • zagotavljanje certificiranih cepičev odbranih sort jablan in hrušk z glavnino najbolj iskanih sort jablan in hrušk za tržno pridelavo;
 • zagotavljanje CAC materiala (cepičev) lokalnih sort jablan in hrušk.
vzdrževanje obstoječega matičnega nasada certificiranega materiala jablan in število matičnih rastlin;
vzdrževanje matičnih nasadov CAC materiala jablan in število matičnih rastlin;
v letu 2018 pridelati do 150.000 cepičev jablan certificiranega materiala
v letu 2018 pridelati do 50.000 cepičev jablan CAC materiala
prodati domačim drevesničarjem do 50.000 cepičev jablan  kategorije certificirani material
prodati domačim drevesničarjem do 10.000 cepičev jablan  kategorije CAC material
viške izhodiščnega materiala ponuditi na  tujih trgih
prenos znanja napisano letno poročilo

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: sadjarski center Maribor
Leto sajenja: 2004
Obdobje naloge:  od 2004 naprej
Izvajalec: Sadjarski center Maribor
GERK: 4127256
Površina: 0,79 ha
Ime lokacije: Selo
Sorta Idared , Zlati delišes Reinders, Jonagold Decosta, Boskop S.H.,Ecolette,Delcorf, Granny smith
 
 
Skupaj:  1.235 matičnih dreves

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,
GERK PID, POVRŠINA
SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: sadjarski center Maribor
Leto sajenja: 2004
Obdobje naloge:  od 2004 naprej
Izvajalec: Sadjarski center Maribor
GERK: 4109880
Površina: 0,33 ha
Ime lokacije: Gačnik
Sorta produkta, delorina, gold rush, enterprise, carjevič, mošancelj, šampanjska reneta, krivopecelj, grafenštajnc, bobovec,
beličnik, kanadka, ananasova reneta, jonatan, elstar, profesor sprenger, braeburn
 
Skupaj 296 matičnih dreves

ZAGOTAVLJANJE IZHODIŠČNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA KOŠČIČARJEV IN KAKIJA

Dolgoročni cilji:

 • Zagotavljanje certificiranih cepičev odbranih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz mrežnika I za oskrbo drevesničarjev.
 • Dolgoročno zagotavljanje cepičev CAC kategorije najbolj razširjenih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz mrežnika II v Biljah ter cepičev češenj, višenj in kakija iz matičnega nasada v Biljah.

Vsebina in obseg naloge:

Namen naloge je zagotoviti kakovostni izhodiščni material (cepiče) koščičarjev in kakija tako standardne CAC kategorije kot tudi certificiranega izhodiščnega materiala. Ker je pri koščičarjih (breskve, nektarine, češnje, višnje, marelice, slive) pestrost sort in podlag velika že v okviru ene sadne vrste, je naloga namenjena pridobivanju cepičev tistih sort, ki so najbolj iskane oz. predstavljajo glavnino povpraševanja. Nadaljnja strategija pridelave cepičev koščičarjev (breskev, nektarin, sliv, marelic) je pridelava cepičev v prostoru, zaščitenem s protiinsektno mrežo, ker so že vrsto let prisotni problemi s škodljivimi organizmi (virus PPV-šarka, fitoplazma ESFY-leptonekroza koščičarjev). Mreža preprečuje vektorjem (prenašalcem bolezni) dostop do matičnih rastlin. Iz tega razloga smo v letu 2007 v Biljah postavili mrežnik I, ki mu je v letu 2012 sledil še mrežnik II. Cepiče češnje, višnje in kakija lahko brez večjih zdravstvenih tveganj pridelujemo v matičnih nasadih na prostem.

V letu 2018 in nasploh v prihodnje načrtujemo okrepljeno sodelovanje z Oddelkom za varstvo rastlin na KGZS – Zavod GO. Letno količino prodanih cepičev za leto 2018 ocenjujemo na 70.000 očes. V letu 2018 bomo dosadili matični nasad češenj s približno 25 drevesi sort, pri katerih ponudba presega povpraševanje, nekaj dreves bo letos prvič rodilo in bodo na novo potrjena. V mesecu maju bo potrebno testiranje matičnih dreves iz mrežnika I na šarko, poleti 2017 je namreč nevihta raztrgala protiinsektno mrežo na mrežniku in so bila drevesa krajši čas izpostavljena potencialni okužbi z boleznijo s strani vektorjev.

Metode dela

Zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija (pridelava materiala) se izvaja po znanih metodah dela ob upoštevanju Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-ZDru-1, 40/2007, 62/2007-ZZVR-1-UPB2, 36/2010 in 40/14 – ZIN-B), Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 50/14) in Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows (Uradni list RS, št. 140/04, 74/06, 21/07 in 83/09). 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material in redna oskrba (zaščita, gnojenje, rez, namakanje,…) obstoječih certificiranih matičnih dreves v mrežniku I in matičnih dreves CAC kategorije v mrežniku II in na prostem število posajenih in dosajenih matičnih dreves
število vzdrževanih matičnih dreves v matičnih nasadih
število na novo potrjenih matičnih dreves
oskrba drevesničarjev z razpoložljivo količino certificiranih in CAC cepičev iz mrežnikov in iz matičnih nasadov na prostem število cepičev CAC in certificirane kategorije iz matičnih nasadov v mrežniku in na prostem v Biljah

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Bilje
Leto sajenja: 1984, 2011, 2013
Obdobje naloge: 1984-2024
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
GERK PID: 4147470
Površina: 0,6 ha
Ime lokacije: Bilje
Matični nasad češenj, višenj in kakija –standardni (CAC) material

Skupaj: 35 sort, 209 potrjenih dreves

Lokacija: Bilje
Leto sajenja: 2007 in 2008
Obdobje naloge: 2007-2024
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
GERK PID: 4444985
Površina: 500 m2
Ime lokacije: matični nasad-  mrežnik I
Mrežnik I – certificiran izhodiščni material

Skupaj: 12 sort, 71 potrjenih dreves

Lokacija: Bilje
Leto sajenja: 2012
Obdobje naloge: 2012-2024
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
GERK PID: 4938766
Površina:  500 m2
Ime lokacije: matični nasad – mrežnik II.
Mrežnik II – standardni (CAC) izhodiščni material

Skupaj: 27 sort, 72 potrjenih dreves

 

ZAGOTAVLJANJE IZHODIŠČNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA LUPINARJEV

Dolgoročni cilji in dolgoročni kazalniki:

 • Zagotavljanje CAC razmnoževalnega materiala slovenskih sort oreha, kostanja in leske
 • Vzpostavitev novih in vzdrževanje obstoječih matičnih nasadov za pridelavo uradno potrjenega razmnoževalnega materiala (cepičev, potaknjencev, koreninskih izrastkov) slovenskih sort lupinarjev

Vsebina in obseg naloge:

Zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala lupinarjev je nadaljevanje selekcije avtohtonih populacij oreha, kostanja in leske. Selekcijsko delo se zaključi z izborom najboljših osebkov, ki se jih predlaga v postopek priznavanja novih sort. Obenem se izbrani material tudi razmnoži in posadi v matični nasad, kjer se v nadaljevanju izvaja klonska selekcija z namenom potrditve matičnih rastlin za rez cepičev oziroma potaknjencev in koreninskih izrastkov za vzgojo sadik. V obstoječih matičnih nasadih pa se izvaja vzdrževalna selekcija, ki zagotavlja genetsko in zdravstveno neoporečne izvorne matične rastline za nadaljnje razmnoževanje in pridelavo kakovostnih sadik ter nadzorovano uvajanje novih domačih sort v redno pridelavo. Doslej imamo v matičnih nasadih posajenih 57 dreves slovenskih sort oreha Elit, Petovio, Haloze, Rače-866, MB-24, Sava in Krka ter 4 drevesa preselekcioniranih genotipov kostanja Kozjak in Avbar.

Metode dela:

 Obstoječe matične rastline bomo vzdrževali po načelu dobre kmetijske prakse (gnojenje, redna rez in varstvo pred boleznimi). Pri 37 drevesih, ki so bila posajena pred letom 2010, bomo izvajali klonsko selekcijo. Trajala bo tri leta in bo vključevala fenološka opazovanja in ocene zdravstvenega stanja. Mlajše matične nasade bomo dopolnjevali z novimi sortami.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Matični-oreh, Matični-leska-kostanj-oreh

 • Spremljanje fenoloških faz (brstenje, odpad listov),
 • Ocena odpornosti na orehovo črno pegavost in orehovo rjavo pegavost
 • Beleženje prisotnosti kostanjevega raka in napadenosti s kostanjevo šiškarico
Zabeležene fenofaze pri 57 drevesih oreha in 4 drevesih kostanja
Ovrednotena odpornost na gospodarsko pomembne bolezni 57 matičnih dreves oreha
Zabeležena prisotnosti kostanjevega raka in stopnja napadenosti s kostanjevo šiškarico 4 matičnih dreves kostanja
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,
GERK PID, POVRŠINA
SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Maribor
Leto sajenja: 1968-2010
Obdobje naloge: stalna
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 5690160, 5690162
Površina: 0,06 ha + 0,45 ha
Ime lokacije: Matični-oreh, Matični-leska-kostanj-oreh
 Oreh: sorte Elit, Petovio, Haloze, Rače-866, MB-24, Sava, Krka
Skupaj:  57 dreves
Kostanj: selekciji Kozjak in Avbar
Skupaj:  4 drevesa