Koordinacija (2018)

Program KOORDINACIJA 2019

STROKOVNO-TEHNIČNA KOORDINACIJA V SADJARSTVU

Vsebina in obseg naloge

V Sloveniji potrebujemo nov pristop v prenosu znanja v kmetijstvu, saj obstoječi sistem marsikdaj ni bil dovolj učinkovit. Potrebno je zagotoviti integracijo znanja in informacij z namenom, da se dosežejo določeni sinergijski učinki pri reševanju problemov in potrebnem razvoju v slovenskem sadjarstvu. S tem namenom se v okviru Javne službe v sadjarstvu vzpostavlja sistem strokovno tehnične koordinacije, ki bo zagotavljal poenotenje delovanja javne službe v sadjarstvu in ustrezen prenos znanja med raziskovalnimi, izobraževalnimi in svetovalnimi ustanovami. Naloge strokovno tehnične koordinacije izvaja strokovni vodja javne službe dr. Matej Stopar. Cilji strokovno-tehnične koordinacije v sadjarstvu so:

 • vzpostavljeno strokovno-tehnično vodenje in koordinacija javne službe;
 • boljši prenos znanja do javne službe kmetijskega svetovanja in pridelovalcev;
 • vzpostavljeno sodelovanje z ostalimi javnimi službami na področju kmetijstva ter z nevladnimi organizacijami.

Metode dela

 • priprava sestankov in strokovnih posvetov na področju nalog javne službe (selekcija, introdukcija, tehnologije pridelave, vzdrževanje razmnoževalnega materiala),
 • koordinacija inštitucij oz. izvajalcev, ki delajo na področju javne službe v sadjarstvu,
 • strokovna podpora MKGP in sodelovanje z drugimi ministrstvi v povezavi z delom javne službe in ostalimi vprašanji na področju sadjarstva,
 • koordinacija in združevanje vsebin med izvajalci javne službe v sadjarstvu za pripravo vsebinskega programa dela po posameznih nalogah javne službe,
 • koordinacija in združevanje vsebin med izvajalci javne službe v sadjarstvu za pripravo vsebinskih poročil po posameznih nalogah javne službe,
 • priprava spletne strani,
 • vodenje enega tehnološkega poskusa in strokovna pomoč pri izvajanju ostalih tehnoloških poskusov na lokaciji Sadjarskega centra Maribor,
 • obisk evropskih ter drugih razvojno raziskovalnih inštitucij v svetu z namenom potencialnega prenosa njihovih dosežkov v slovensko prakso,
 • sodelovanje z mediji, pridelovalci, nevladnimi in izobraževalnimi organizacijami ter širšo javnostjo z namenom uporabe vsebin javne službe v njihovi dejavnosti.

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Vodenje JS v sadjarstvu (letni program dela, poročila, pogodbe,…), podrobno spodaj Opravljena 100% zaposlitev za namen koordinacije

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Strokovno vodenje in tehnična koordinacija javne službe; Število opravljenih koordinacijskih nalog (sestanki, analize, predlogi, navodila)
Usmerjanje in strokovna podpora pri posameznih strokovnih področjih; Obseg in opis
Priprava letnega programa dela javne službe in poročila o delu javne službe ter spremljanje njegovih ciljev in kazalnikov, spremljanje ter analiziranje stanja na področju dela javne službe; Program in poročilo
Sodelovanje z ministrstvom in drugimi ministrstvi pri pripravi nacionalne strategije ter nacionalne zakonodaje na področju dela javne službe; Obseg in opis sodelovanja
Sodelovanje pri oblikovanju prioritet javne službe in drugih javnih služb v pristojnosti ministrstva v povezavi s Programom razvoja podeželja in drugimi podporami ministrstva, Nacionalnim akcijskim programom za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev, ciljnimi raziskovalnimi projekti in drugimi projekti, ki jih sofinancira ministrstvo; Obseg in opis sodelovanja
Sodelovanje z javno službo kmetijskega svetovanja in javno službo zdravstvenega varstva rastlin, znanstvenoraziskovalnimi ustanovami, univerzami, podjetji in pridelovalci, skupinami in organizacijami pridelovalcev oziroma njihovimi združenji ter drugo strokovno javnostjo in nevladnimi organizacijami in vključevanje njihovih potreb v programe dela javne službe; Obseg in opis sodelovanja
Strokovna podpora in vključevanje v izvajanje poskusov iz nalog javne službe; Poskus novega sredstva za redčenje plodičev jablane, poskus sredstva za utrjevanje rastlin proti pomladanski pozebi.
Sodelovanje v tehnoloških poskusih centrov:
namakanje jablan, BI-baum, obdelava pasov pod krošnjami, mehansko redčenje, pospeševanje cvetenja, strojna rez, foliarno gnojenje,…
Izvajanje oziroma koordinacija usposabljanj in prikazov poskusov iz nalog javne službe in njihovih rezultatov kmetijskim svetovalcem, tehnologom podjetij in pridelovalcem; Obseg in opis sodelovanja
Pripravljanje in izvajanje strokovnih posvetov na področju dela javne službe in objavljanje informacijskega materiala v medijih; Obseg in opis sodelovanja
Sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah za posamezna področja v kmetijstvu; Obseg in opis sodelovanja
Sodelovanje na drugih strokovnih srečanjih na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni; Obseg in opis sodelovanja
Vključevanje vsebin iz dejavnosti javne službe v primarno in sekundarno raven izobraževanja in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, tako da se dijakom in študentom omogoči opravljanje prakse. Obseg in opis sodelovanja