Tehnologija pridelave (2018)

Program TEHNOLOGIJA PRIDELAVE 2019

Tehnologija pridelave pečkarjev: jablana in hruška
Tehnologija pridelave koščičarjev in kakija
Tehnologija pridelave lupinarjev
Tehnologija pridelave jagodičja

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE PEČKARJEV

Dolgoročni cilji:

 • s preizkušanjem različnih tehnologij pridelovanja sadnih rastlin bomo ponudili tehnološke rešitve za standarden način pridelave in posodobitev tehnologije ekološke pridelave
 • vzpostaviti tehnologije za večjo produktivnost, višji hektarski pridelek in boljšo kakovost sadja
 • prilagoditev na stresne situacije (voda, suša)
 • promocija sadja

Vsebina in obseg naloge:

V tehnoloških poskusih, ki so se izvajali v okviru dosedanjega posebnega preizkušanja sort (kot t. i. druga faza introdukcije), smo na sortah in klonih sadnih rastlin že iskali nove tehnološke rešitve za doseganje višjega hektarskega pridelka, boljšo kakovost sadja in zmanjševanje stroškov pridelave v povezavi z ukrepi za blaženje posledic podnebnih sprememb. Poleg sorte ima izbira podlage pomembno vlogo pri prilagodljivosti na tip tal, izbiro tehnologije pridelave, odpornost na bolezni in škodljivce ter vpliv na količino in kakovost pridelka. Obetavne nove sorte, klone oziroma podlage sadnih rastlin se po končani introdukciji podrobneje preučijo v tehnoloških poskusih. V prihodnje je pridelovalcem sadja treba ponuditi nove tehnološke rešitve, ki bodo ob upoštevanju trajnostne rabe naravnih virov in okolijskih ciljev kmetijstva omogočale večjo produktivnost, manjšo odvisnost od vremenskih pogojev, višji hektarski pridelek in boljšo kakovost sadja.

Izvajanje različnih tehnoloških ukrepov pri jablanah in hruškah:

 • strojno obrezovanje, modificirane gojitvene oblike, strojno redčenje cvetov in plodičev, kemično redčenje, namakanje, gnojenje, fertigacijo, protislansko zaščito, spremljanje učinka protitočnih mrež na migracijo škodljivih organizmov, povečanje rodnega nastavka pri hruškah ipd.;
 • posodobitev ekološkega načina pridelave zlasti pri lokalnih sortah jablan in hrušk;
 • iskanje novih tehnoloških rešitev s stroji ali drugimi ukrepi za zmanjšan vnos sintetičnih snovi in majhna poraba energije iz neobnovljivih virov (odporne sorte)
 • preizkušanje in iskanje novih tehnoloških rešitev za spremenjene in ekstremnejše podnebne razmere;
 • spremljanje mikroklimatskih razmer, ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev;
 • različni načini mehanske obdelave tal;
 • spremljanje BI Baum drevesa;
 • namakanje pod mrežo izven mreže, model napovedi namakanja;
 • gnojenje jablane, fertirigacija

Metode dela so standardni protokoli za izvajanje tehnoloških poskusov.

 

JABLANA

Lokacija SC Maribor

Mehanska rez:

Spremljanje najprimernejšega časa rezi, v kakšni meri izvesti korekcijo ročne rezi, vpliv na sorto, vpliv  rezi na stroške pridelave.

 1. standardna ročna rez, rez vitkega vretena ki se izvaja v širšem obsegu v Sloveniji (februar)
 2. strojna rez v času zimskega mirovanja z dodatkom ročne korekcije v tem času (marec)
 3. strojna rez po obiranju z dodatkom ročne rezi (konec septembra)
Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
postavitev poskusa
spremljanje fenofaz
ustrezen izbor dreves
popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij
vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju
poročanje o delu poročilo za CRP in osnovni program
predstavitev dela ob zaključku poskusa

Mehansko redčenje cvetov jablane:

V izvedenih poskusih želimo ugotoviti najprimernejšo hitrost vretena pri hitrosti gibanja traktorja 6 km/h za dosego maksimalnega učinka redčenja in posledično temu minimaliziranja ukrepa ročnega redčenja plodov. Želimo vzpostaviti količinsko primeren in kakovosten ovesek in posledično temu stabilno rodnost nasada. Ker z mehanskim redčenjem cvetov povzročimo poškodbe na drevesu, bomo poskušali ugotoviti, ali te poškodbe vplivajo na formiranje cvetnega brstja oz. ali obstajajo morebitni drugi kvarni vplivi za umirjeno razmerje med rastjo in rodnostjo dreves. Poskus izvajamo na sorti Pinova, kjer smo statistično zasnovo oblikovali v naključne skupine s petimi ponovitvami. Mehansko redčenje izvajamo ko sorta doseže fenološki razvoje rdečega balona do prvih odprtih cvetov.

Obravnavanja:

1) kontrola, neredčeno
2) ročno redčenje (junij 30-50 mm)
3) kontrola, standardno kemično redčeno 2x (NAD 100 ppm in BA 150 mm)
4) 220 vrtljajev vretena
5) 260 vrtljajev vretena
6) 300 vrtljajev vretena
7) 260 vrtljajev vretena + ročno redčenje

Opravili bomo  meritve obsega debla 20 cm nad cepljenim mestom, število socvetij na drevo pred ukrepom, število socvetij na drevo po ukrepu. Istočasno smo podrobneje spremljali vpliv stroja na poškodbe cvetov, socvetij in listja. Podrobneje bomo preučevali št, odbitih socvetij, št. odbitih cvetov, listna površin dejanska in odbiti listna površina.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
postavitev poskusa
spremljanje fenofaz
mehansko redčenje
ustrezen izbor dreves
popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij
št. opravil redčenja
vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju
poročanje o delu poročilo za CRP in osnovni program
predstavitev dela ob zaključku poskusa

Foliarno gnojenje:

Na lokaciji Gačnik bomo izvajali poskus s ciljem reševanja prehranskih potreb dreves s foliarnim gnojenjem. Poskus smo zastavili v nasadu, ki je bil sajen v letu 2013. Izbrali smo drevesa sorte Coop 39 Crimson Crisp. Sorta se v naših klimatskih pogojih dobro uvaja v proizvodnjo tako ekoloških kot standardnih usmeritev. Na utrujenih zemljiščih je vidna šibka rast, ki bi jo delno lahko usmerjali s foliarno prehrano dreves. Poskus temelji na  izhodiščni analizi stanja tal. Foliarno gnojenje bo izvedeno v skladu s priporočili podjetij Jurana d.o.o., Metrob d.o.o in Karsia d.o.o. Vsak program primerjamo s kontrolo. Statistično smo izbrali naključne bloke s 4. ponovitvami. Vse aplikacije izvajamo s  specialnim pršilnikom za izvajanje poskusov na pnevmatski izmet.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
postavitev poskusa
spremljanje fenofaz
škropljenje poskusa
ustrezen izbor dreves
popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij
število aplikacij
vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju
poročanje o delu poročilo za CRP in osnovni program
predstavitev dela ob zaključku poskusa

Poskus preprečevanja izmenične rodnosti jablane s pospeševanjem cvetenja:

Izmenična rodnost jablane se pojavi zaradi prevelike obloženosti krošnje s cvetovi oz. plodovi, kar se manifestira v zavrti iniciaciji formiranja cvetnega brstja, oz. v nerodnosti jablane v naslednjem letu. V poskusu želimo z aplikacijo etefona in 1-naftilocetne kisline povišati prag obloženosti jablane s plodovi, kateri sicer vpliva negativno na formiranje cvetnega brstja za naslednjo sezono. Poskus bo hkrati služil za oceno hipotetičnih negativnih učinkov etefona in NAA na zunanjo kakovost plodov (predvsem velikost). Poskus  izvajamo na sorti Elstar /M9 s statistično zasnovo naključnih blokih (7 ponovitev), faktorska zasnova obravnavanj in statističnega izračuna. Poskusna drevesa ob zasnovi razdeljena na malo cvetoča drevesa (M ˂ 50 cvetov), srednje (S 70-120 cvetov) in zelo (Z) cvetoča drevesa (˃150 cvetov).

Obravnavanja:
1) kontrola M
2) Kontrola S
3) kontrola Z
4) 5x NAA 5 ppm M  prvič 3 tedne po kocu cvetenja + 4x v tedenskem razmiku
5) 5x NAA 5 ppm S prvič 3 tedne po kocu cvetenja + 4x v tedenskem razmiku
6 ) 5x NAA 5 ppm Z prvič 3 tedne po kocu cvetenja + 4x v tedenskem razmiku
7 ) 5x etefon 100 ppm M prvič 3 tedne po kocu cvetenja + 4x v tedenskem razmiku
8)  5x etefon 100 ppm S prvič 3 tedne po kocu cvetenja + 4x v tedenskem razmiku
9)  5x etefon 100 ppm Z prvič 3 tedne po kocu cvetenja + 4x v tedenskem razmiku

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
zastavitev poskusa
spremljanje fenofaz
škropljenje poskusa
ustrezen izbor dreves
popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij
število aplikacij
vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju
poročanje o delu poročilo za CRP in osnovni program
predstavitev dela ob zaključku poskusa

Stroj za obdelavo pasov pod drevesi:

Je naprava, ki nam pomaga, da z uporabo le tega pripomoremo k boljši higieni nasada v jesenskem in pomladanskem času. Ocenjevanje tega postopka opravljamo v sodelovanju z oddelkom varstva rastlin na KGZS Zavod Maribor. Ocena v preteklem letu dokazuje, da z uporabo te metode zmanjšamo potencial škrlupa (Venturia inaequ­alis) do 50%.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
zastavitev poskusa
spremljanje fenofaz
obdelava tal
ustrezen izbor dreves
popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij
število obdelav
vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju
poročanje o delu poročilo
predstavitev dela ob zaključku poskusa

Stroj za mehanično zatiranje plevelov:

V Sloveniji je s tovrstnim strojem že nekaj izkušenj. Glede na izkušnje v tujini pa bi ta lahko postal alternativa rabi herbicidov ali pa bo njihovo uporabo vsaj dodatno zmanjšal. Prednosti in morebitne slabosti takih tehničnih rešitev se pokažejo šele po večletni rabi tovrstnih naprav. V letu 2018 bomo nadaljevali z natančnim sledenjem odziva dreves na tak način oskrbe. Z vrednotenjem vegetativnih odzivov dreves (prirast premera debla) in generativnih odzivov dreves (število cvetnih šopov, število in masa plodov, notranja kakovost plodov) bomo po večletnem spremljanju (5 let) lahko natančno vrednotili prednosti in slabosti takega načina oskrbe pasov pod drevesi ter oblikovali priporočilo za rabo tovrstnih strojev v proizvodnih nasadih.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
zastavitev poskusa
spremljanje fenofaz
obdelava tal
ustrezen izbor dreves
popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij
število obdelav
vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju
poročanje o delu poročilo
predstavitev dela ob zaključku poskusa

Dinamika razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov:

Poročilo vsebuje zimsko oceno škodljivcev, začetek pojava določenega škodljivca in spremljanje populacij novih vrst škodljivcev. Pri tovrstnih opazovanjih so relevantna le večletna opazovanja. Zato bomo nadaljevali z opazovanji razvoja populacij nekaterih najpomembnejših škodljivcev (jabolčni zavijač, rdeča sadna pršica, listne uši, zavijači lupine sadja) in najpomembnejših naravnih sovražnikov škodljivih pršic (predatorske pršice).

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
izbor mikro lokacij
vabe
konfuzija
št. lokacij
št. vab
površina konfuzije
spremljanje dinamike naleta škodljivca ob ustreznem času
poročanje o delu poročilo
predstavitev dela ob zaključku poskusa

Nanos škropilnega sredstva (FFS):
Ker je aplikacija velikega pomena za prehransko varnost in okoljske učinke, bomo v bodoče spremljali tehnologije in mehanizacije namenjene učinkovitejši in sodobnejši aplikaciji (problematika drifta). Sodelovanje z zunanjimi partnerji, ki škropilno tehniko izdelujejo in potrebujejo podporo v poskusnih nasadih. Preskušanje različnih aktivnih snovi na osnovne bolezni in škodljivce v nasadu jablan.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
zastavitev poskusa
spremljanje fenofaz
ustrezen izbor dreves
popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij
vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju
poročanje o delu poročilo
predstavitev dela ob zaključku poskusa

Kontrolirano namakanje:

V koncept racionalne rabe in ohranjanja naravnih virov sodi tudi kontrolirano namakanje. Za optimiranje namakanja in racionalno rabo vode imamo nameščeno  merilno opremo (TDR sonde) za določanje rastlinam dostopne vode. Uveljavitev kapljičnega namakanja je že prinesla racionalizacijo porabljene energije (nizki tlaki in majhne količine vode) in racionalizacijo porabe vode. Z nadzorovanim kapljičnim namakanjem si nadejamo dodatnih 30% prihrankov pri porabi energije in vode ob enako dobrih učinkih namakanja. Ta pričakovanja so povezana tudi s spoznanji, da je evapotranspiracija nasada pod mrežo manjša od nasada brez mreže. Poskus zastavljen na sorti Gala in Diwa. Poskus nadgrajujemo z avtomatskimi merilci prirasta ploda.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
zastavitev poskusa
spremljanje fenofaz
namakanje jablan
ustrezen izbor dreves
popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij
število namakanj, količina vode
vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju
poročanje o delu poročilo o CRP projektu
predstavitev dela ob zaključku poskusa

Poskus Bi Baum:

Kako povečati gostoto sajenja, povečati pridelek in omogočiti lažjo in cenejšo tehnologijo pridelave jabolk za konkurenčnejši pristop na trgu. Zato ideja o novi vzgojni obliki z dvema ali več kordoni (osi). Dosedanje raziskave so pripomogle k izboljšanju pridelave sadike Bibaum®. Cilj poskusa je olajševanje agrotehničnih ukrepov in povečan pridelek predvsem pa pripraviti tehnologijo, da bodo jabolka kvalitetnejša in hektarski donos stabilnejši. Spremljali bomo Bi Baum drevesa v primerjavi z vitkim vretenom. Poskus spremljamo  na zunanji lokaciji – nasadi sadjarskega podjetja Evrosad na lokaciji Ormož.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
zastavitev poskusa
spremljanje fenofaz
meritve obsega, prirasti
ustrezen izbor dreves
popis fenofaz, ,cvetenje, T stadij meritve
vrednotenje količine in kakovosti pridelka ob zorenju
poročanje o delu poročilo
predstavitev dela ob zaključku poskusa

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Gačnik
Leto sajenja: 2006-2013
Obdobje naloge: po potrebi
Izvajalec: Sadjarski center Maribor
GERK: 5413075,5327498,4190902,4190846
Površina: 0,82 ha, 0,78 ha , 1,29 ha , 1,18 ha
Ime lokacije: Gačnik parcela 2 in 5
Drevesa oz. statistične enote se izbere pred cvetenjem, ko lahko odberemo za določen tehnološki poskus dovolj ustrezna drevesa glede na njihov habitus in rodni potencial.

 

Lokacija Brdo pri Lukovici

V letu 2017 smo v to strokovno nalogo vključili primerjavo ekonomike integrirane in ekološke pridelave jabolk. V ta namen primerjave sta bili izbrani sorti Fuji ter Fujion. Sorta Fuji je izbrana kot uveljavljena sorta integriranega načina pridelave, primerjalna sorta Fujion, ki je po večini agronomskih in pomoloških lastnosti podobna sorti Fuji, pa se priporoča za širitev v ekološkem načinu pridelave. Zaradi podobnosti ter zaradi njene odpornosti na škrlup jo imenujemo tudi ”bio Fuji”. Obe sorti imamo na lokaciji Brdo pri Lukovici posajeni v sistemu nizkodebelnega (M9) sadovnjaka visoke gostote (cca. 3.000 sadik/ha). Sorto Fuji pridelujemo po smernicah integrirane pridelave jabolk, medtem ko sorto Fujion pridelujemo v skladu s pravili za ekološko pridelavo jabolk. V primerjavo je vključenih 50 dreves vsake sorte v obdobju polne rodnosti. Zaradi spomladanske pozebe v letu 2017 in s tem izpada pridelka primerjave ekonomike v tem letu nismo naredili. V letu 2018 planiramo pri omenjenih sortah narediti oceno stroškov pridelave ter oceno prihodka, tako za IP kot za EKO pridelavo.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
ocena stroškov dela in strojnih ur pri 50 –ih drevesih sorte Fuji in 50-ih drevesih sorte Fujion Določitev lastne cene pridelave za sorto Fuji in sorto Fujion
določitev stroškov za porabljena gnojila in FFS pri 50 –ih drevesih sorte Fuji in 50-ih drevesih sorte Fujion
meritve pridelka pri 50-ih drevesih sorte Fuji ter 50-ih drevesih sorte Fujion

 

Lokacija: Brdo pri Lukovici
Leto sajenja: 2007 (jesen)
Obdobje preizkušanja:
(ZAČETEK 2018, ZAKLJUČEK 2020)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 5659248
Površina: 165 m2
Ime lokacije: Pod lipoLokacija: Brdo pri Lukovici
Leto sajenja: 2012 (pomlad)
Obdobje preizkušanja:
(ZAČETEK 2018, ZAKLJUČEK 2020)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 4611961
Površina: 165 m2
Ime lokacije: Nad lipo – ekološki nasad
 

Fuji – 50 dreves

Fujion – 50 dreves

HRUŠKA

Lokacija BF – Bilje

Foliarno gnojenje hrušk:

Pri pečkarjih poteka naravno redčenje v treh fazah, in sicer plodovi odpadajo takoj po cvetenju, junija in tik pred zorenjem. Intenzivnost redčenja je odvisna predvsem od vremenskih razmer. Odpadanje je večje v letih z večjo količino padavin kot v sušnih letih. Močnejše odpadanje pa je moč opaziti tudi na slabše razvitih, slabše prehranjenih drevesih, pri mlajših sadnih rastlinah, kjer še poteka intenzivna rast ter pri drevesih z velikim številom oplojenih cvetov. Sadjar se za število plodov na posameznem sadnem drevesu odloči na podlagi velikosti samega drevesa in na razpoložljivo listno površino. Prekomeren odpad plodičev je moč zmanjšati z gnojenjem z dušičnimi hranili ter s pomočjo dodajanja mikrohranil, ki pospešujejo prenos dušika po rastlini. Da bi povečali pridelke in kakovost bomo v letu 2018 izvedli poskus, kjer bomo poskušali ugotoviti vpliv titana in silicija na količino, predvsem pa na kakovost plodov sorte Viljamovka, ki je vodilna sorta. Tretirana drevesa bomo primerjali s kontrolnimi, netretiranim drevesi. Predvidevamo tudi, da bo na tretiranih drevesih vidnih manj posledic nizkih in visokih temperatur kot tudi manj posledic suše. Na tretiranih drevesih pričakujemo boljšo oploditev in posledično večje število in maso plodov ter boljšo kakovost.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
meritve in opazovanja na terenu (količina pridelka);

vrednotenje plodov (barva ploda, dimenzije   ploda, oblika ploda, masa ploda, suha snov, trdota plodov);

meritve količine pridelka hrušk za 4 obravnavanja
vrednotenje plodov in laboratorijske analize hrušk (barva ploda, dimenzije ploda, oblika ploda, masa ploda, suha snov, trdota) za 4 obravnavanja
prenos znanja napisano letno poročilo

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Hortikulturni center BF 18
Leto sajenja: 2008
Obdobje naloge:
(ZAČETEK 2018, ZAKLJUČEK 2020)
Izvajalec: Sadjarski center Maribor
Podizvajalec: BF
GERK: 1588603
Površina: 196 m2
Ime lokacije: HC BF
 

Sorta Viljamovka, 40 dreves.
 

Skupaj: 4 obravnavanja 

VZDRŽEVANJE  POSKUSNEGA MATERIALA

Vzdrževanje rastlinskega materiala sadnih rastlin zajema nasade, ki v letu izvajanja programa niso vključeni v nalogo introdukcije ali tehnoloških poskusov in čakajo na vključitev v tehnološke poskuse v naslednjih letih, na primeren ukrep za vzpostavitev želenega habitusa rastlin ali na sanacijo.

Lokacija SC Maribor

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
opravljene strojne ure
opravljeno gnojenje
opravljeno škropljenje
mulčenje
druga vzdrževalna dela ( opora, popravila, montaže…)
število strojnih ur
število gnojenj (organska, mineralna) 4x
število škropljenj 25x
število mulčenj 6x
število drugih opravil
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PREISKUŠANJA, GERK PID, POVRŠINA SORTE jablane
Lokacija: Gačnik
Leto sajenja: 2006-2013
Obdobje naloge: po potrebi
Izvajalec: Sadjarski center Maribor
GERK: 5413075,5327498,4190902,4190846
Površina: 0,82 ha , 0,78 ha , 1,29 ha , 1,18 ha
Ime lokacije: Gačnik parcela 2 in 5
Sorta se izbere pred cvetenjem ko lahko odberemo za določen tehnološki poskus dovolj ustrezna drevesa. Zajete so površine podane v gerku.
Lokacija: sadjarski center Maribor
Leto sajenja: pomlad 2015, 2016,2017,2018
Obdobje preizkušanja: 2015 – VZDRŽEVANJE
Izvajalec: SCMb
GERK PID: 5265423
Površina: 0,48 ha
Ime lokacije: travniški nasad
Ananasova reneta, Baumanova reneta,
Beličnik, Berner rosenapfel, Bobovec,
Boskop, Carjevič, Damasonski kosmač,
Dolenjska voščenka, Eiserapfel,  Francozka zlata, Goriška sevka,
Grafenstein, Herbertova reneta,
Londonski peping, Majda, Mariborka,  Ontario,
Ovčji Nos, Priolov delišes,
Purporno Rdeči Cousinot, Rumena lepocvetka
Rdeči Bellefleur, Ribston Peping,, Schneiderjevo
jabolko,  Šampanjska reneta, Wagnerjevo jabolko,
Zimski Rambourt, Zlata parmena, Zuccalmaglio reneta,
Zvezdasta reneta.
Skupaj 36 sort

Lokacija SC Bilje

V SC Bilje kot rezervni lokaciji za pridelavo pečkarjev smo v preteklosti zastavili poskuse tudi na jablani in hruški. V letih 2003 in 2004 smo posadili poskus z dvema gojitvenima oblikama na jablani (različne sorte na M9), nekaj let kasneje (2011) pa še na bolezni odporne sorte jablane. Opazovanje slednjih še traja, poskus z gojitveno obliko pa smo že večkrat po zaključku uporabili za manjše tehnološke poskuse s škropljenjem. Poskus s podlagami za hruško (2010) se je lani zaključil, bomo pa vseeno še spremljali skupen pridelek ter opazovali drevesa v vegetaciji. Vse tri nasade bomo vzdrževali.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
– meritve in opazovanja na terenu (fenofaze, količina pridelka);
– vrednotenje plodov
– meritve količine pridelka odpornih sort jablan (po drevesu, teža 50 plodov)
– ena degustacija
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE
Lokacija: Bilje
Leto sajenja: 2003/2004
Obdobje naloge:
začetek 2005- zaključek 2013; vzdrževanje, opazovanje
Izvajalec: KGZS – Zavod MB, SC Maribor Gačnik
Podizvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje
GERK PID: 4147470
Površina: 0,45 ha
Ime lokacije: Bilje
prvotno poskus z gojitvenimi oblikami: vitko vreteno in sončna os (2 gojitveni obliki) in osem sort (Rubinola, Galaxy, Z. delišes, Braeburn, Fuji Kiku 8, Fuji Raku Raku, Pink Kiss in Juliet) na podlagi M9, 150 dreves;
kasneje več škropilnih poskusov (redčenje, obarvanje)
Lokacija: Bilje
Leto sajenja: 201
Obdobje naloge:
(začetek 2013- zaključek 2020)
Izvajalec: KGZS – Zavod MB, SC Maribor Gačnik
Podizvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje
GERK PID: 4147470
Površina: 500 m2
Ime lokacije: Bilje
Na bolezni odporne nove sorte jablan (Gaia, Gemini, Fujion, Renoir, A907-74, Isaaq)

 

Skupaj: 6 sort, 30 dreves