Introdukcija (2018)

Program INTRODUKCIJA 2019

Introdukcija pečkarjev: jablana in hruška
Introdukcija koščičarjev in kakija
Introdukcija lupinarjev
Introdukcija jagodičja

INTRODUKCIJA  PEČKARJEV

Dolgoročni cilji:

 • zagotavljanje neodvisnih podatkov o sortah, klonih in podlagah za jablano oziroma hruško na osnovi večletnih fenoloških opazovanj, meritev parametrov vegetativne rasti in rodnosti ter pomoloških analiz plodov, ki so prilagojene slovenskim pedo-klimatskim razmeram, so odpornejše proti različnim škodljivcem in boleznim v skladu z usmeritvijo k okolju prijaznim načinom pridelave in bi lahko izboljšale ponudbo jabolk in hrušk v Sloveniji;
 • uvajanje novih sort, klonov in podlag v pridelavo v Sloveniji; – dopolnitev Sadnega izbora sort,   klonov in podlag glede na rezultate preizkušanj;

Dolgoročni kazalniki :

 • število poskusnih lokacij, na katerih poteka izvajanje strokovne naloge;
 • število sort sadnih rastlin, ki so vključene v introdukcijo sort sadnih rastlin;
 • število novih sort sadnih rastlin, ki so ob reviziji vključene v novi Sadni izbor za Slovenijo;
 • število preizkušenih novih sort, vključenih v pridelavo.

Vsebina in obseg naloge
Introdukcija sort in klonov sadnih rastlin se izvaja v Sloveniji od leta 1958. Poleg navedenih strokovnih nalog so v tem obdobju potekali nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. V obstoječih kolekcijskih nasadih in na terenu so zasajene tako domače kot tuje registrirane sorte, za katere so v okviru dosedanjih strokovnih nalog ugotavljali prilagojenost slovenskim rastnim razmeram in primernost za pridelavo. Svetovno prebivalstvo še naprej raste, zato je treba poiskati načine za povečanje proizvodnje z višjimi donosi in manjšimi izgubami, s čimer se čim bolj zmanjša uporaba zemljišč in drugih virov, ki postajajo vse redkejši. Toda rastlinska pridelava ima širše gospodarske in okoljske koristi kot le povečanje proizvodnje hrane. Razvoj novih izboljšanih sort, na primer z višjo kakovostjo, povečuje vrednost in tržnost pridelkov na svetovnem trgu.

Namen naloge introdukcije sadnih rastlin je preizkušati novejše tržno zanimive sorte, klone in podlage. Do sedaj smo nalogo ‘introdukcija’ imenovali ‘posebno preskušanje sort in podlag sadnih rastlin’. Posebno preskušanje introduciranih sort je bilo do sedaj razdeljeno kot Introdukcija faze I in II. Z novo uredbo in novim programom introdukcije to poimenovanje ukinjamo. Po novem se introdukcija nove sorte izvaja le kot prejšnja Introdukcija I, na vsaj 10-ih drevesih oz. rastlinah dotične preskušane sorte ali klona. Ostali poskusni material iste sorte se sedaj vzdržuje in opisuje kot del vzdrževanja nasada. Ker je po novem ta preostanek sadik oz. dreves namenjen bodočim tehnološkim poskusom, ga razvrščamo in po potrebi opisujemo v razdelku Tehnologije pridelave.

Z izbiro ustreznih podlag se lahko pridelava določenih sadnih vrst intenzivira in s tem se širi možnosti pridelave določene sadne vrste tudi na rastiščih, ki so do zdaj veljala za manj ustrezna. Za dobro rodnost sadnih rastlin potrebujemo podlago, ki je dobro kompatibilna s sorto. Za celovito oceno sorte, klona in podlage je potrebno izvajanje introdukcije in tudi tehnoloških poskusov. Ker se v pridelavi že kažejo vplivi spremenjenih podnebnih razmer, se delo usmerja ne le v iskanje novih tehnoloških rešitev, prilagojenih spremenjenim podnebnim razmeram (npr. dolgotrajna suša, padavine v času zorenja, škodljivci, bolezni), ampak tudi v iskanje primernejših sadnih vrst, sort in podlag v pridelavi. Obdobje trajanja preskušanja je pri sortah v povprečju od pet do sedem rodnih let, pri podlagah pa od osem do devet let, zaradi ugotavljanja redne rodnosti, zaradi neskladnosti sorte s podlago ter zaradi naknadnega propadanja dreves (zlasti pri marelici in hruški). Odbrana sorta oziroma podlaga na osnovi majhnega števila preučevanih dreves v introdukciji ne da dovolj informacij, kako moramo z njo ravnati v proizvodnih nasadih. Obetavne nove sorte oziroma podlage podrobneje preučijo v tehnoloških poskusih. Preizkušanja se odvijajo v večjih pridelovalnih območjih, zato je treba pripraviti izbor ustreznih sort glede na tiste tehnološke značilnosti sort, ki so pomembne za gospodarno pridelavo kakovostnega sadja in imajo za razvoj slovenskega sadjarstva poseben pomen. Najpomembnejši kriteriji pri odločanju obsega preizkušanja v introdukciji (število sort pri posamezni sadni vrsti, obseg opazovanj in meritev, obseg analiz) so predvsem obstoječi obseg pridelave ter gospodarski pomen posamezne sadne vrste in želena širitev perspektivnih sadnih vrst v Sloveniji. Treba je upoštevati tudi lokalni pomen posamezne sadne vrste in hkrati oceniti možnost nadaljnje širitve sadne vrste v pridelovalnih razmerah Slovenije glede na njen tržni potencial.

Metode dela
Za introdukcijo sort sadnih rastlin se uporabljajo metode, podane na predlog sortne komisije za sadne rastline oz. standardne in v svetu splošno veljavne in uveljavljene metode preizkušanja. Uporabljajo se metode CPVO – TP: oznaka za Protokole za preizkušanje RIN Urada Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO Protokoli) ali UPOV – TG: oznaka za Smernice za preizkušanje RIN Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (Smernice UPOV).

Izvajalec naloge introdukcije sadnih rastlin za jablano in hruško je KGZS – Sadjarski center Maribor. Podizvajalci te naloge so:

 • Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
 • Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo
 • KGZS- Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – Sadjarski center Bilje

Lokacije preizkušanja so naslednje: Sadjarski center Maribor – Gačnik, poskusni sadovnjak Kmetijskega inštituta Slovenije Brdo pri Lukovici, sadovnjak Biotehniške fakultete v Biljah.
Spremljanje sort temelji na opazovanju in opravljenih meritvah generativnih in vegetativnih parametrov.

Jablana, hruška – sorte:
Opravljajo se meritve:

 • obsega debla, obilnost cvetenja, spremljanje fenofaz;
 • splošna tehnološka vrednost in prilagojenost sorte (klona) našim podnebnim razmeram;
 • ugotavljanje rodnega potenciala (elementi rodnosti);
 • odpornost na gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce (škrlup, plesen, uši, kaparji; pršica…) in odpornost na stresne razmere ( suša, mraz) v naših podnebnih razmerah;
 • obiralno okno – določitev časa obiranja;
 • vrednotenje zunanjih lastnosti plodov;
 • vrednotenje notranjih lastnosti plodov
 • skladiščenje;

Podlage:

Opravljajo se meritve:

 • obsega debla, časa cvetenja, spremljanje fenofaz;
 • splošna tehnološka vrednost in prilagojenost podlage našim podnebnim razmeram;
 • ugotavljanje rodnega potenciala (elementi rodnosti);
 • odpornost na gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce (škrlup, plesen, uši, kaparji, pršica…) in odpornost na stresne razmere ( suša, mraz) v naših podnebnih razmerah;
 • kompatibilnost podlage in sorte;
 • odpornost na utrujeno zemljišče.

Spremljanje dozorevanja jablanovih sort:

Določitev optimalnega  časa obiranja določene sorte je ena izmed pomembnejših tehnoloških odločitev. Pri preizkušanju novejših sort jablan, moramo kot končno priporočilo posredovati tudi podatke o dozorevanju, določitvi obiralnega okna za določeno sorto in priporočila o kakovosti jabolk za skladiščenje. Za določanje časa obiranja jabolk uporabljamo metode, kjer za določanje okvirnih rokov obiranja jabolk uporabljamo podatke, ki jih dobimo z merjenjem čvrstosti mesa, spremljanjem razgrajevanja škroba ter merjenjem vsebnosti suhe snovi in kislin. S strojem za testiranje zrelosti plodov (Pimprenelle) določamo obiralno okno sorte na natančen, enostaven in sodoben način. Pridobljeni podatki so primerljivi s podatki na mednarodnih območjih.

Metode dela:
»Potujoči laboratorij« Pimprenelle opravlja fizikalne in kemijske meritve, ki so pomembne za zanesljivo določitev parametrov zrelosti. Stroj avtomatsko ob računalniškem zagonu vrednoti parametre zrelosti na vzorcu velikosti 0 – 30 plodov. Stroj izmeri maso posameznega ploda kot tudi povprečje v (g), trdoto mesa ploda jabolka (kg/cm2), ki ga določi z avtomatskim penetrometrom, topno suho snov (°Brix), ter vsebnost kisline, izraženo kot jabolčna kislina (g/l). Po končanem postopku, ki traja do 10 minut, nam poda analizno poročilo. Gre za enostaven in sistematičen način določevanja parametrov zrelosti. Vzorec ni izpostavljen tveganju ročnih meritev. Vzorec za določitev optimalnega obiralnega okna ponovimo povprečno v petih ponovitvah (od začetka dozorevanja pa vse do prezrelosti).

JABLANA

Lokacija SC Maribor

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
– pridobivanje novih jablanovih sort za namen introdukcije (dogovori, pogodbe, licence, transport sadik do mesta sajenja) pridobljene nove jablanove sorte za namen   introdukcije (število pridobljenih novih sort)
– meritve in opazovanja na terenu (čas cvetenja, določitev T stadija, določitev časa zorenja, količina pridelka, kakovost pridelka) vrednotenje časa in intenzitete cvetenja
 meritve pridelka
– vzorčenje plodov opravljene meritve notranjih parametrov
– vrednotenje notranjih lastnosti plodov (organoleptična ocena);  opravljena degustacijska ocena
– posajenih 5 novih jablanovih sort za namen preizkušanja na lokaciji Gačnik
– posajenih 5 novih jablanovih podlag za namen preizkušanja na lokaciji Gačnik
 posajene nove jablanove sorte (5 sort) na lokaciji Gačnik
posajene nove jablanove podlage (5 podlag) na lokaciji Gačnik
– priprava poročila za leto 2018 oddana poročila
–          revizija obstoječega sadnega izbora (2014) pri sadni vrsti jablana  opravljena revizija obstoječega sadnega izbora (2014) pri sadni vrsti jablana
– priprava razstave plodov v introdukcijo vključenih jablanovih sort na lokaciji Gačnik – november organizacija  razstave plodov v introdukcijo vključenih jablanovih sort na lokaciji Gačnik – november
– prenos znanja, delavnice, obiski študentov individualni razgovori in obiski, članki…. delavnice, obiski študentov, popisna lista, število člankov v COBIS

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE PREIZKUŠANJA SORTE IN ŠTEVILO DREVES
Lokacija: Sadjarski center Gačnik
Leto sajenja: pomlad 2006
Obdobje preizkušanja= 2008-2018
Izvajalec: SCMb
Gerk: 5327498
Površina: 3.850 m2
Ime lokacije: Ekološki nasad (faza 2)
Santana, Ecolette, GoldRush
Lokacija: Sadjarski center Gačnik
Leto sajenja: pomlad 2006
Obdobje preizkušanja= 2010-2018
Izvajalec: SCMb
Gerk: 5327498
Površina: 0,78 ha
Ime lokacije: Ekološki nasad Gačnik II
Antares® Dalinbel, Rubinola, Topaz, Opal®, Luna, Sirius, Zari, Renoir, Fujion
Lokacija: Sadjarski center Gačnik
Leto sajenja: pomlad 2013
Obdobje preizkušanja= 2013-2023
Izvajalec: SCMb
Gerk: 5413075
Površina: 0,82 ha
Ime lokacije: Odporne sorte
Dalinco, Ariane, Crimson crips®COOP 39, Lafayette, CIVG 198* Modi®, Story® Inored, Galiwa, Topaz
Lokacija: Sadjarski center Gačnik
Leto sajenja: pomlad 2006
Obdobje preizkušanja: 2008-2018
Izvajalec: SCMb
Gerk: 4190902
Površina: 1,29 ha
Ime lokacije: Jablane parcela 5
Rubens, Evelina Roho, Jonagold Jonaprince Wilton’s®, civni red – Rubens Red®, Junami Diwa, Mairac®, Greenstar, Rubens®, Cameo Coudle,  Kanzi
Lokacija: Sadjarski center Gačnik
Leto sajenja: pomlad 2018
Obdobje preizkušanja: 2018 – 2025
Izvajalec: SCMb
Gerk: 5662683
Površina: 0,48 ha
Ime lokacije: Jablane parcela 7
Introdukcija :
Golden Parsi da Rosa® (120), Crimson Snow® (70), Bonita (100), SQ 159 Natyra® (80), Rubelit.
Lokacija: Sadjarski center Gačnik
Leto sajenja: pomlad 2018
Obdobje preizkušanja: 2018 – 2025
Izvajalec: SCMb
Gerk: 5662683
Površina: 0,48 ha
Ime lokacije: Podlage parcela 7
Introdukcija novih podlag na sorti Gala – galaval
– AR 486
– AR 680
– MICH 62396/B10
– G41
– G11
SKUPAJ: 32 sort jablan (20)
150 dreves podlag

 

Lokacija Brdo pri Lukovici– jablana
Vsebina in obseg naloge
Preizkušanje jablanovih sort poteka na lokaciji sadovnjaka Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici kontinuirano že od leta 1993 dalje.

Zaradi močne pozebe v aprilu leta 2017 in posledično zelo okrnjenega pridelka v tem letu, bomo čas preizkušanja sort jablan, ki so bile v preizkušanju v letu 2017, na lokaciji Brdu pri Lukovici, podaljšali za eno leto. V letu 2018 bomo tako imeli v preizkušanju 11 jablanovih sort. To so sorte Admiral, Shalimar, Karneval, Merkur, SQ 133 (Allurel), CIV 323 (Isaaq), Civnired, Gold Pink (Gold Chief), sel. A9D7-74, Baya Marisa ter Inored (Story). Sorto Fuji Aztec smo iz preizkušanja zaradi propada dreves v letu 2017 izključili.

Na lokaciji preizkušanja Brdo pri Lukovici so drevesa jablan posajena na razdalji 1 m v vrsti, medvrstni prostor je 3,3 m. Podlaga sort jablan v preizkušanju je šibkorastoča podlaga M9.

Spomladi 2018 smo v ekološki del sadovnjaka na Brdu pri Lukovici posadili 7 novih na škrlup odpornih sort. To so sorte Bonita, SQ 159 (Natyra), CH 101 (Galiwa), Ladina, Solaris, Rubelit ter Xeleven (Swing). V introdukcijsko kolekcijski del sadovnjaka na Brdu bomo posadili 2 novi sorti, ki na škrlup nista odporni. To sta sorta Galmac ter sorta MC38 (Crimson Snow).

Ekološko pridelana jabolka imajo v ponudbi jabolk vse večji tržni delež, tako da je 7 od 9-ih novo vključenih sort na škrlup odpornih. Sajenje na škrlup odpornih sort za tovrsten način pridelave sicer ni obvezno, je pa priporočljivo. Sorta Bonita (Topaz x Cripps Pink) je nova sorta češkega porekla. Nizozemska sorta SQ 159 s tržnim imenom Natyra je križanec sorte Elise z nosilcem odpornosti na škrlup. Švicarska sorta CH 101 (Gala x nosilec odpornosti na škrlup) se trži pod imenom Galiwa. Prav tako švicarska je sorta Ladina (Topaz x Fuji). Sorti Solaris (Topaz x UEB 2345/1) ter Rubelit (Topaz  x UEB 2732/2) sta novejši češki odporni sorti. Sorta Xeleven s tržnim imenom Swing je nova na škrlup odporna sorta francoskega porekla. Švicarska sorta Galmac (Gala x Jerseymac) ter sorta z oznako MC38 (Crimson Snow) sta sorti, ki izmed novo vključenih sort na škrlup nista odporni.

V letu 2018 nameravamo narediti revizijo sadnega izbora (Sadni izbor za Slovenijo 2014) za sadno vrsto jablana. Predlog novega priporočenega sortimenta za jablano bomo oblikovali skupaj s Sadjarskim centrom Maribor – Gačnik.

Metode dela
Preizkušanje jablanovih sort poteka skladno s pred leti dogovorjenimi opazovanji in meritvami. Gre za fenološka opazovanja (čas in intenziteta cvetenja) ter meritve in ocenjevanja pridelka (čas optimalne zrelosti, zunanje ter notranje lastnosti plodov, skladiščne sposobnosti plodov).

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
– pridobivanje novih jablanovih sort za namen introdukcije (dogovori, pogodbe, licence, transport sadik do mesta sajenja) pridobljene nove jablanove sorte za namen introdukcije (število pridobljenih novih sort)
– meritve in opazovanja na terenu (čas cvetenja, čas zorenja, količina pridelka) vrednotenje časa in intenzitete cvetenja pri 11-ih jablanovih sortah; 11 opazovanj
– meritve pridelka 11 – ih jablanovih sort; 11 x 2 = 22 meritev
– vzorčenje plodov za analize vzorčenje plodov z namenom določanja optimalnega časa (Streifov index) za obiranje pri 11 sortah; 11 x 3 vzorčenj
– vrednotenje zunanjih lastnosti plodov (barva ploda, oblika ploda, masa ploda) opravljeno vrednotenje zunanjih lastnosti plodov pri 11 –ih jablanovih sortah (barva ploda, oblika ploda); 11 vrednotenj
– vrednotenje notranjih lastnosti plodov (organoleptična ocena);  opravljena degustacijska ocena za 11 sort; 11 degustacij
– vrednotenje skladiščne sposobnosti plodov v razmerah skladiščenja v navadni hladilnici (vlaga 95 %, temperatura 4 °C) ugotovljene skladiščne sposobnosti za 11 sort
– posajenih 9 novih jablanovih sort za namen preizkušanja na lokaciji Brdo pri Lukovici  posajene nove jablanove sorte (9 sort) na lokaciji Brdo pri Lukovici
– priprava faznih in končnega poročila za leto 2018 pripravljena in oddana fazna ter končno poročilo za leto 2018
– revizija obstoječega sadnega izbora (2014) pri sadni vrsti jablana  opravljena revizija obstoječega sadnega izbora (2014) pri sadni vrsti jablana
– priprava razstave plodov v introdukcijo vključenih jablanovih sort  organizacija  razstave plodov v introdukcijo vključenih jablanovih sort

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: Brdo pri Lukovici
Leto sajenja: pomlad 2012
Obdobje preizkušanja:
(ZAČETEK 2013, ZAKLJUČEK 2018)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 4611914
Površina: 33 m2
Ime lokacije: Pod šolo – kolekcija introdukcija
 

Preizkušanje 1 nove na škrlup odporne sorte jablane z oznako A9D7-74; 10 dreves
 
 
 

Lokacija: Brdo pri Lukovici
Leto sajenja: pomlad 2013
Obdobje preizkušanja:
(ZAČETEK 2015, ZAKLJUČEK 2019)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 4611961
Površina: 132 m2
Ime lokacije: Nad lipo – ekološki nasad
Preizkušanje 4 novih čeških na škrlup odpornih sort jablan (Admiral, Shalimar, Karneval, Merkur); vsaka sorta po 10 dreves
Lokacija: Brdo pri Lukovici
Leto sajenja: pomlad 2013
Obdobje preizkušanja:
(ZAČETEK 2015, ZAKLJUČEK 2019)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 4611914
Površina: 99 m2
Ime lokacije: Pod šolo – kolekcija introdukcija
Preizkušanje 3 novih jablanovih sort (SQ133 – Allurel, CIV 323 – Isaaq, Civnired – Rubens); vsaka sorta po 10 dreves
Lokacija: Brdo pri Lukovici
Leto sajenja: pomlad 2014
Obdobje preizkušanja:
(ZAČETEK 2016, ZAKLJUČEK 2020)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 4611914
Površina: 33 m2
Ime lokacije: Pod šolo – kolekcija introdukcija
Preizkušanje 1 nove jablanove sorte (Gold pink s tržnim imenom Gold chief); 10 dreves
Lokacija: Brdo pri Lukovici
Leto sajenja: pomlad 2015
Obdobje preizkušanja:
(ZAČETEK 2018, ZAKLJUČEK 2021)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 4611914
Površina: 16,5 m2
Ime lokacije: Pod šolo – kolekcija introdukcija
Preizkušanje 1 nove rdečemesnate jablanove sorte Baya Marisa; 5 dreves
 
Lokacija: Brdo pri Lukovici
Leto sajenja: pomlad 2015
Obdobje preizkušanja:
(ZAČETEK 2018, ZAKLJUČEK 2021)
Izvajalec: KIS
GERK PID: 4611961
Površina: 33 m2
Ime lokacije: Nad lipo – ekološki nasad
Preizkušanje 1 nove na škrlup odporne jablanove sorte Inored s tržnim imenom Story; 10 dreves
 

 

 HRUŠKA

Hruška je sadna vrsta, pri kateri se je v zadnjih 10 letih velikost nasadov prepolovila. Zaradi tega so raziskave s področja novih sort in podlag zelo pomembne, še posebej kombinacij sorta/podlaga. Hruška je znana po svoji neskladnosti s kutino; kutinove podlage niso enako dobro skladne s hruševimi sortami. V poskus, ki smo ga zastavili v letu 2007, in smo ga ovrednotili v letu 2017, je bilo vključenih 6 podlag (kutina MA, kutina BA, Fox, Farold 40 – Daygon, sejanec hruške ter sorte na lastnih koreninah). Vse podlage so bile cepljene s tremi vodilnimi sortami (Fetelova, Konferans, Viljamovka). Dosedanji rezultati so pokazali, da bi bilo nujno spremljati pridelek kolekcije še naprej zaradi kasnejšega vstopa v rodnost dreves na podlagi sejanec hruške in na lastnih koreninah. Predlagamo, da vzdržujemo nasad in v letu 2018 spremljamo le količino pridelka in opazujemo inkompatibilnost podlag s proučevanimi sortami, ki se lahko pojavi v kasnejših letih. V Sloveniji nimamo izkušenj s hruškami na lastnih koreninah, zato so to prvi rezultati, ki so nam povedali, kako sta količina in kakovost pridelka odvisna od sorte v primeru vzgoje na lastnih koreninah. Glede na dobljene dobre rezultate predlagamo, da v naslednjih letih posadimo nekatere sorte hrušk na lastnih koreninah na različnih razdaljah, da bomo lahko svetovali, kako gosto jih lahko sadimo. V letu 2017 je bila posajena nova kolekcija 3 sort hrušk na 2 lokacijah, ki jih bomo spremljali v naslednjih letih

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
– meritve in opazovanja na terenu (čas cvetenja, obseg debla, količina pridelka);
– vrednotenje plodov (barva ploda, dimenzije ploda,   oblika ploda, masa ploda, degustacijska ocena, suha snov, trdota plodov);
 vrednotenje časa cvetenja hrušk za 3 sorte;
 meritve obsega debla ter količine pridelka hrušk za 3 sorte x 2 lokaciji;
vrednotenje plodov in laboratorijske analize (dimenzije ploda, oblika ploda, masa ploda, degustacijska ocean, suha snov, trdota) hrušk za 3 sortex 2 lokaciji;
meritve količine pridelka hrušk za 6 podlag na 3 sortah;
–          prenos znanja napisano letno poročilo

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Sadjarski center Bilje 07
Leto sajenja: 2007
Obdobje naloge:
(ZAČETEK 2010, ZAKLJUČEK 2020)
Izvajalec: Sadjarski center Maribor
Podizvajalec: BF
GERK: 4147470
Površina: 2160 m2
Ime lokacije: Bilje
Preizkušanje 6 podlag (sejanec hruške, kutina MA, Fox, Farold 40-Daygon, lastne korenine, kutina BA 29), na katere so cepljene 3 sorte (Viljamovka, Fetelova in Konferans); 270 dreves.

Skupaj: 6 hruševih podlag x 3 sorte

Lokacija: Hortikulturni center Biotehniške fakultete (HC BF) Miren; Laboratorijsko polje BF  Ljubljana
Leto sajenja: 2017
Obdobje naloge:
(ZAČETEK 2019, ZAKLJUČEK 2024)
Izvajalec: Sadjarski center Maribor
Podizvajalec: BF
GERK: 1588603, 3602311
Površina: 540 m2
Ime lokacije: Bilje, Ljubljana
Preizkušanje 3 sort (Karmen, Celina, Viljamovka), na dveh lokacijah (HC BF Miren in BF Ljubljana); 90 dreves.

Skupaj: 3 sorte hrušk x 2 lokaciji