Introdukcija koščičarjev in kakija

Introdukcija breskev, ploščatih breskev in nektarin, češenj in sliv.

Namen naloge introdukcija koščičarjev in kakija je preizkušati novejše tržno zanimive sorte in podlage, ki so bile požlahtnjene ali selekcionirane v tujini, se kažejo kot obetavne in bi lahko v naših podnebnih in talnih razmerah v proizvodnih nasadih nadomestile sorte in podlage s slabšimi pridelovalnimi lastnostmi (količina in kakovost pridelka, tržna zanimivost, prilagodljivost …).

Dolgoročni cilji:

 • preizkušanje in nadzorovano uvajanje novih tujih sort, klonov in podlag v pridelavo, tudi odpornih na abiotske dejavnike ter bolezni in škodljivce;
 • vzpostavitev in vzdrževanje rezervne lokacije koščičarjev na območju pridelave pečkarjev;
 • dopolnjevanje Sadnega izbora sort;
 • predstavitve rezultatov poskusov (strokovna srečanja skupin pridelovalcev, dnevi odprtih vrat, razstave sadja, predavanja za pridelovalce in svetovalce);
 • izbrane sorte, kloni in podlage prilagojeni za Slovenijo.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

 • število na novo introduciranih sort in podlag po sadnih vrstah;
 • število publikacij, posvetov na temo preizkušanja novih sort in podlag, organiziranih s strani SC Bilje ali drugih slovenskih strokovnih inštitucij;
 • število predstavitev rezultatov na mednarodnih posvetih, konferencah in kongresih;
 • število razstav sadja, prikazi sort in vpliva podlag na bujnost in rodnost v nasadih;
 • število novih sort sadnih rastlin, ki so ob reviziji vključene v novi Sadni izbor za Slovenijo.

Vsebina in obseg naloge

V letu 2018 bo naloga introdukcije obsegala delo na sadnih vrstah češnja, breskev, nektarina, sliva in kaki. Strokovno delo na nalogi smo zastavili skupaj s strokovnimi sodelavci podizvajalcev (UL BF), ki so nosilci introdukcije za sadne vrste rodu Prunus (koščičarji). V delo bomo vključevali tudi sadjarske strokovnjake Oddelka za kmetijsko svetovanje (razstave, prikazi, degustacije sadja). v letu 2018 se nekaj poskusov introdukcije zaključi, začnejo se novi; vse je podrobneje opisano v nadaljevanju.

Pridelava ploščatih breskev in nektarin se v svetu in Evropi povečuje, v Sloveniji pa še nimamo izkušenj s pridelavo omenjenega tipa breskev in nektarin. Te predstavljajo v Španiji, ki je v Evropi ena od vodilnih pridelovalk breskev in nektarin, 10 % pridelave breskev in nektarin. Pridelava ploščatih breskev in nektarin predstavlja za Slovenijo tržno nišo, ki bi jo bilo vredno izkoristiti. V preizkušanje smo v letu 2014 vključili 17 sort breskev in nektarin: 15 novih ploščatih sort breskev in nektarin, da si pridobimo izkušnje in vedenje o novih sortah, ki zorijo v različnem času, v primerjavi s standardnima sortama Norman in Veteran. V letu 2018 bomo nadaljevali s spremljanjem sort. V letu 2017 smo posadili novo kolekcijo standardnih sort breskev in nektarin, ki bi podaljšale čas zorenja in polično kakovost breskev.

Pridelava češnje v Sloveniji se povečuje, hkrati s tem pa tudi potreba uporabnikov po informacijah glede sort, podlag in tehnologije. Glavne usmeritve preizkušanja novejših tržno zanimivih sort češenj, požlahtnjenih v tujini, kjer so že nakazale morebitni potencial, so: izbira manj občutljivih sort za pozebo, pokanje in gnitje plodov s primerno velikimi, čvrstimi, okusnimi in trpežnimi plodovi, izbira sort za podaljševanje sezone zorenja, izbira samooplodnih sort ter sort s primernim razmerjem med rastjo in rodnostjo za določen tip podlage. V letu 2018 bomo nadaljevali s preizkušanjem 4-ih novih sort češnje v primerjavi s standardno sorto na podlagi sejanec češnje (sajeno v Sadjarskem centru Bilje spomladi 2008) in s preizkušanjem 7-ih novih sort češnje v primerjavi s standardnima sortama na podlagi Gisela 5 (sajeno v Sadjarskem centru Bilje decembra 2013, ena sorta dosajena spomladi 2017).

V Sloveniji je uporaba podlag za sadno vrsto češnja predvsem v zadnjih letih preskočila iz nekdaj najpogosteje uporabljenih bujnih podlag v uporabo šibkejših podlag. V Sadjarskem centru Maribor so zasadili poskus s podlagami češenj v letu 2006. Podlage so bile pridobljene v Nemčiji pri drevesnici Hofmann. Lokacija Gačnik je zaradi pozeb in drugih okoliščin imela tri leta zapored izpad pridelka in v letu 2018 bodo zaključili spremljanje fenofaz in pridelka na sorti Kordia in Regina, prav tako pa ocenili učinek namakanja.

Sajenje za šarko tolerantnih in odpornih sort slive je edina možnost za ponovno oživitev pridelave nekdaj zelo razširjene sadne vrste. Šarka je v Sloveniji razširjena že v vseh pridelovalnih območjih koščičarjev. Usmeritev preizkušanja novejših tržno zanimivih sort pri slivi je izbira tolerantnih ali odpornih sort s primernimi fenološkimi in pomološkimi lastnostmi, ki bodo omogočale ponudbo sliv v daljšem časovnem obdobju in izbira sort z različnimi možnostmi porabe plodov. Pri slivi bomo v letu 2018 nadaljevali s spremljanjem 10 novih sort slive na lokaciji Sadjarski center Bilje (sajeno jeseni 2011) v primerjavi s 3 standardnimi sortami.

Podlaga je pomemben sestavni del drevesa, vendar pa v Sloveniji podlage za slivo še niso bile preizkušane. Namen naloge je ugotoviti vpliv različnih podlag na rast, rodnost in kakovost plodov izbranih sort slive in izbrati primerne za pridelavo. Posebna pozornost bo šla šibkejšim podlagam. Oktobra 2017 smo v Sadjarskem centru Bilje posadili 5 novih podlag (cepljene so s sortama Stanley in Valor) in standardno podlago sejanec mirabolane.

Metode dela

Introdukcija koščičarjev in kakija se izvaja po znanih metodah dela. Bistveni sestavni deli metode so:

 • spremljanje fenoloških razvojnih faz rastlin (čas cvetenja, čas zorenja …),
 • opazovanje vegetativne rasti (obseg debla, volumen krošnje) in generativnega razvoja (pridelek/drevo) rastlin,
 • pomološko ocenjevanje plodov (barva, masa, dimenzije, trdota, vsebnost suhe snovi in kislin)
 • degustacija plodov.

Introdukcija breskev, ploščatih breskev in nektarin

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Preizkušanje novih sort breskev in nektarin s ciljem neodvisnega izbora sort za pridelavo na osnovi večletnih fenoloških opazovanj, meritev vegetativne rasti, rodnosti in pomoloških lastnosti, v primerjavi s standardnimi sortami vrednotenje časa cvetenja breskev in nektarin za 15 sort;
meritve obsega debla ter količine pridelka breskev in nektarin za 15 sort + 13 sort;
vrednotenje plodov in laboratorijske analize (barva ploda, dimenzije ploda, oblika ploda, masa ploda, degustacijska ocena) breskev in nektarinza 15 sort;
prenos znanja fazna poročila in letno poročiloštevilo sort breskev in nektarin vključenih v Sadni izbor za Slovenijo 2018

Introdukcija češenj

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Preizkušanje novih sort češnje s ciljem neodvisnega izbora sort za pridelavo na osnovi večletnih fenoloških opazovanj, meritev vegetativne rasti, rodnosti in pomoloških lastnosti, v primerjavi s standardnimi sortami število sort: 14
meritve parametrov vegetativne rasti za 14 sort
fenološka opazovanja za 13 sort
meritve parametrov rodnosti za 13 sort
vrednotenje zunanjih lastnosti plodov (barva ploda, oblika ploda, masa in debelina ploda, masa koščice, obarvanost kožice, okus ploda/degustacijska ocena)za 13 sort
vrednotenje notranjih lastnosti  plodov (suha topna snov, trdota) za 13 sort
Prenos znanja število sort češnje vključenih v Sadni izbor za Slovenijo 2018
fazna poročila in letno poročilo
Vključitev novih sort češnje v preizkušanje izbrane sorte za novo kolekcijo češenj
– meritve in opazovanja (čas cvetenja, obseg debla, količina pridelka);– vrednotenje plodov (masa ploda, suha snov) – vrednotenje časa cvetenja za sorti Regina, Kordia
– meritve obsega debla ter količine pridelka
– vrednotenje plodov in laboratorijske analize
Prenos znanja letno poročilo

Introdukcija sliv

Preizkušanje novih sort slive s ciljem neodvisnega izbora sort za pridelavo na osnovi večletnih fenoloških opazovanj, meritev vegetativne rasti, rodnosti in pomoloških lastnosti, v primerjavi s standardnimi sortami število sort: 15
meritve parametrov vegetativne rasti za 15 sort
fenološka opazovanja za 13 sort
meritve parametrov rodnosti za 13 sort
vrednotenje zunanjih lastnosti plodov (barva ploda, oblika ploda, masa in debelina ploda, masa koščice, obarvanost kožice, okus ploda/degustacijska ocena)za 13 sort
vrednotenje notranjih lastnosti plodov (suha topna snov, trdota) za 13 sort
Prenos znanja število sort slive vključenih v Sadni izbor za Slovenijo 2018
fazna poročila in letno poročilo

Lokacija vseh nasadov strokovne naloge Introdukcija koščičarjev in kakija

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Sadjarski center BiljeLeto sajenja: 2012
Obdobje naloge: 2014-2019
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: BF
GERK: 4147470
Površina: 1536 m2
Ime lokacije: Bilje
Preizkušanje 15 novih sort ploščatih breskev in nektarin (Plane Gem, Plane Top, Plane Sun, Plane Gold, Ornela, Oriane, Ordigan, Ufo 3, Ufo 4, Platifirst, Early Sandwich, Platicarpa Bianca, Platibell, Platifun, Platimoon) in 2 standardni sorti (Norman, Veteran); 192 dreves.Skupaj: 17 sort breskev in nektarin
Lokacija: Sadjarski center BiljeLeto sajenja: 2016
Obdobjenaloge: 2018-2022
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: BF
GERK: 4147468
Površina: 1440 m2
Ime lokacije: Bilje
Preizkušanje 13 novih sort breskev in nektarin (Exstreme* 460, Zea Lady, Exstreme* Great, Exstreme* 436, Sweet Dream, Royal Summer (Zaimus), Chiara, Exstreme* 514, Exstreme* Red, Pit Stop, Pit Lane, Rebus 038, Rebus 028) in 2 standardni sorti Cresthaven in Redhaven ; 180 dreves.Skupaj: 15 sort breskev in nektarin
Lokacija: Sadjarski center BiljeLeto sajenja: 2008
Obdobje naloge: 2015-2019
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: BF
GERK PID: 4147468
Površina v poskusu: 1114 m2
Imelokacije: Bilje
Preizkušanje 4 sort češenj(Alex, Carmen, Skeena in Vera)
v primerjavi s sortoBurlat C1;
skupno 45 dreves.
Sorte so cepljene na podlago sejanec češnje.
Skupaj: 5 sort češnje
Lokacija: Sadjarski center BiljeLeto sajenja: 2013
Obdobje preizkušanja: 2018-2020
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: BF
GERK PID: 4147468
Površina v poskusu: 660 m2
Imelokacije: Bilje
Preizkušanje 7 sort češenj (Rita, Sweet Aryana, Sweet Lorenz, Sweet Gabriel, Sweet Valina, Sweet Saretta in Sweet Stephany-dosajena 2017) v primerjavi s sortama Burlat in Kordia, skupno 58 dreves.Sorte so cepljene na podlago Gisela 5.
 
Skupaj: 9 sort češnje
Lokacija: SC Maribor GačnikLeto sajenja: 2006
Obdobje naloge: 2013-2018
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: Sadjarski center Maribor
GERK: 4190832
Površina: 0,25 ha
Ime lokacije: Gačnik – češnje
Preizkušanje podlag (Gisela 5, Gisela 6, Weiroot 72), na katere sta cepljeni sorti  Kordia in Regina, 70 dreves.
 
Skupaj: 3 podlage, 2 sorti češnje
Lokacija: SC Maribor GačnikLeto sajenja: 2006
Obdobje naloge: 2013-2018
Izvajalec: Sadjarski center Bilje
Podizvajalec: Sadjarski center Maribor
GERK: 4190832
Površina: 0,25 ha
Ime lokacije: Gačnik – češnje
Introdukcija sort: Belise, Samba, Blaze Star, Satin. Techlovan, Canada Giant, Skeena
 
Skupaj: 7 sort češnje
Lokacija: Sadjarski center BiljeLeto sajenja: 2011
Obdobje preizkušanja:  2016-2019
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: BF
GERK PID: 4147470
Površina: 600 m2   Ime lokacije: Bilje
Preizkušanje 10 sort slive (Timočanka, Pozna plava, Krina, Boranka, Mildora, Katinka, Topfive, Tolledo (Topstar Plus), Topking in Top 2000 (Plumtastic)) v primerjavi s sortami Čačanska lepotica, Stanley in Domača češplja;Skupaj: 13 sort sliv,  50 dreves.