Selekcija (2018)

Program SELEKCIJA_2019

SELEKCIJA LUPINARJEV

Dolgoročni cilji in dolgoročni kazalniki:

 • vzgoja novih sort lupinarjev, ki v naših podnebnih in talnih razmerah dajejo stalen in kakovosten pridelek in pomembno vplivajo na večjo gospodarnost pridelave lupinarjev,
 • izdelava splošnih ocen novih selekcioniranih sort v naših ekoloških razmerah, posajenih v selekcijsko kolekcijskem nasadu,
 • število potencialnih križancev oz. sort, ki so vključeni v vzgojo novih sort lupinarjev,
 • število lokacij, na katerih se izvaja strokovna naloga,
 • vpis novih sort v sortno listo,
 • zavarovanje novih sort.

Vsebina in obseg naloge:

Selekcijsko delo pri orehu in kostanju temelji na številnih, genetsko zelo raznolikih avtohtonih populacijah. Pri orehu segajo začetki selekcije v štirideseta leta 20. stoletja. Prve odbrane slovenske sorte so bile Elit, Petovio, Haloze, MB-24 in Rače-866. Leta 1990 je bilo selekcijsko delo sistematično zastavljeno in kot rezultat odbire kakovostnih domačih orehov sta bili v letu 2013 priznani novi slovenski sorti Sava in Krka. Podrobno se preučujejo genotipi populacij domačega oreha, spremlja se populacija spontanih sejancev oreha, preizkušajo se akcesije različnega izvora (križanci oziroma apomiktični sejanci oziroma naključni sejanci različnih sort), katerega namen in cilj je pridobiti nove slovenske sorte. Pri kostanju poteka selekcija od leta 1994 dalje. Vanjo je vključen rastlinski material iz znanih, t.i. tradicionalnih območij pridelave kostanja, pa tudi iz območij, kjer kostanj v preteklosti ni bil gospodarsko pomemben, je pa naravno močno razširjen in predstavlja bogat in zanimiv genski fond. Pri treh genotipih oreha in petih genotipih kostanja je prva faza selekcije končana, vegetativno so razmnoženi in posajeni v selekcijski nasad, kjer jih za potrebe priznavanja novih sort primerjamo s sortami, ki so pri nas že uveljavljene.

Metode dela:

Delo temelji na pozitivni množični selekciji in se izvaja v dveh fazah:

 1. in situ opazovanja kakovostnih genotipov v različnih lokalnih populacijah in
 2. preizkušanje preselekcioniranih in vegetativno razmnoženih genotipov oreha in kostanja.

In situ opazovanja trajajo najmanj tri zaporedna leta in obsegajo pri orehu datum brstenja, zdravstveno stanje drevesa, habitus, bujnost rasti, tip rodnosti, pomološko analizo plodov, kemično analizo jedrc ter pri kostanju bujnost rasti dreves, zdravstveno stanje dreves in pomološke analize plodov. Najboljše genotipe, preselekcionirane po triletnem in situ opazovanju se vegetativno razmnoži in posadi na skupno lokacijo za medsebojno primerjavo v enotnih pridelovalnih razmerah po veljavnih in z ustreznimi pravilniki opredeljenih metodikah, ki so usklajene z deskriptorji UPOV (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants) – mednarodno združenje za zaščito novih sort rastlin in IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) – mednarodni inštitut za rastlinske genske vire. Izvaja se jih od 10 do 15 let oziroma vsaj tri leta polne rodnosti dreves. Zaključijo se z izborom najboljših osebkov, ki se jih predlaga v postopek priznavanja novih sort. Po uspešnem preizkušanju RIN (razločljivost, izenačenost, nespremenljivost) se sorta vpiše v sortno listo.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Oreh MB-VIII-selekcija
–        Spremljanje fenoloških faz (brstenje, cvetenje, zorenje plodov, odpad istov),
–        Ocena habitusa, obraščenosti, izmera obsega debla,
–        Ocena odpornosti na orehovo črno pegavost, orehovo rjavo pegavost in orehovo muho,
–        Tehtanje pridelka
–        Pomološka analiza plodov (dimenzije ploda, masa ploda in jedrca, izplen jedrca, debelina in gladkost luščine, ločljivost in barva jedrca)
Fenofaze pri 38 akcesijah in 4 standardnih sortah oreha
Parametri vegetativne aktivnosti 38 akcesij in 4 standardnih sort oreha
Ocene zdravstvenega stanja 38 akcesij in 4 standardnih sort oreha
Rezultati rodnosti 38 akcesij in 4 standardnih sort oreha
Rezultati pomološke analize plodov 38 akcesij in 4 standardnih sort oreha
Oreh Počehova
–          Beleženje fenofaze brstenje
–          Ocena zdravstvenega stanja
–          Določitev tipa rodnosti
–          Pomološka analiza plodov
Zabeležena fenofaza brstenje pri 310 genotipih
Ocenjeno zdravstveno stanje pri 310 genotipih
Zabeležen tip rodnosti pri največ 200 genotipih
Rezultati pomološke analize plodov največ 200 genotipov oreha
Oreh MB-IV – PPS
–          Spremljanje fenoloških faz (brstenje, cvetenje, zorenje plodov, odpad istov),
–          Ocena habitusa, obraščenosti, izmera obsega debla,
–          Ocena odpornosti na orehovo črno pegavost, orehovo rjavo pegavost in orehovo muho,
–          Tehtanje pridelka
–          Pomološka analiza plodov (dimenzije ploda, masa ploda in jedrca, izplen jedrca, debelina in gladkost luščine, ločljivost in barva jedrca)
Fenofaze pri dveh genotipih in standardni sorti oreha
Parametri vegetativne aktivnosti dveh genotipov in standardne sorte oreha
Ocene zdravstvenega stanja dveh genotipov in standardne sorte oreha
Rezultati rodnosti dveh genotipov in standardne sorte oreha
Rezultati pomološke analize plodov dveh genotipov in standardne sorte oreha
Oreh MB-IV/N
–          Spremljanje fenoloških faz (brstenje, cvetenje, zorenje plodov, odpad istov),
–          Ocena habitusa, obraščenosti, izmera obsega debla,
–          Ocena odpornosti na orehovo črno pegavost, orehovo rjavo pegavost in orehovo muho
Fenofaze pri treh genotipih in standardni sorti oreha
Parametri vegetativne aktivnost treh genotipov in standardni sorte oreha
Ocene zdravstvenega stanja treh genotipov in standardni sorte oreha
Kostanj, različne lokacije
–          Ocena bujnosti rasti
–          Evidentiranje kostanjevega raka
–          Ocena napadenosti s kostanjevo šiškarico
–          Pomološka analiza plodov
Zabeležena ocena bujnosti rasti do največ 70 genotipov kostanja
Ocene zdravstvenega stanja dreves do največ 70 genotipov kostanja
Rezultati pomološke analize
Kostanj MB-S1
–          Spremljanje fenofaz (olistanje, razvoj mladike in pojav moških inflorescenc, cvetenje ženskih in moških cvetov, ocena obilnosti cvetenja)
–          Ocena obraščenosti, habitusa, izmera obsega debla,
–          Ocena zdravstvenega stanja (kostanjev rak, kostanjeva šiškarica),
–          Tehtanje pridelka
–          Pomološka analiza plodov
Zabeležene fenološke faze pri dveh genotipih in šestih sortah
Parametri vegetativne rasti dveh genotipov in šestih sort
Ocene zdravstvenega stanja dveh genotipov in šestih sort
Vrednotenje pridelka 2 genotipov in šestih sort
Rezultati pomološke analize
Kostanj MB-S2
–          Spremljanje fenofaz (olistanje, razvoj mladike in pojav moških inflorescenc, cvetenje ženskih in moških cvetov, ocena obilnosti cvetenja)
–          Ocena obraščenosti, habitusa, izmera obsega debla,
–          Ocena zdravstvenega stanja (kostanjev rak, kostanjeva šiškarica),
–          Tetanje pridelka
–          Pomološka analiza plodov
 

Zabeležene fenološke faze pri šestih genotipih in dveh standardnih sortah

Parametri vegetativne rasti šestih genotipov in dveh sort
Ocene zdravstvenega stanja šestih genotipov in dveh sort
Vrednotenje pridelka 6 genotipov in dveh sort
Rezultati pomološke analize

Kazalniki, ki se nanašajo na vse cilje v zgornji preglednici, so:

 • fazna in letna poročila za naročnika,
 • objava rezultatov dela na spletni strani javne službe v sadjarstvu,
 • javni nastopi na radiu in TV,
 • predavanja svetovalcem in pridelovalcem,
 • organizacija in izvedba razstave novih sort na strokovnem posvetu Slovenskega strokovnega društva lupinarjev
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,
GERK PID, POVRŠINA
SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Maribor
Leto sajenja: 1997-2008
Obdobje naloge: 2000-2023
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 5974185
Površina: 0,9 ha
Ime lokacije: Oreh MB-VIII – selekcija
32 genotipov oreha, ki so bili odbrani iz različnih lokalnih populacij avtohtonega oreha v Sloveniji, 2 križanca Elit x Petovio, 2 sejanca Petovio, 1 sejanec G-120 in 1 sejanec G-139 v primerjavi s standardnimi sortami Franquette, G-139, Elit, Parisienne.
 
Skupaj: 96 dreves
Lokacija: Počehova – Maribor
Leto sajenja: 1980
Obdobje naloge: 2009 – 2020
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 4055652
Površina: ∑ 5,5 ha; v poskusu 3,1 ha
Ime lokacije: Oreh Počehova
Spremljanje 310-ih avtohtonih sejancev oreha različnega izvora.

Skupaj: 310 dreves
 
 
 

Lokacija: Maribor
Leto sajenja: 2014
Obdobje naloge: 2015-2023
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 4163231
Površina: ∑ 1,3 ha; v poskusu 0,05 ha
Ime lokacije: Oreh MB-IV – PPS
Preselekcionirana slovenska genotipa G-120-17 in G-139-32 v primerjavi s standardom Franquette za potrebe priznavanja novih sort.

Skupaj; 11 dreves

Lokacija: Maribor
Leto sajenja: 2016
Obdobje naloge: 2017-2025
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 5690019
Površina: ∑ 0,3; v poskusu 0,1 ha
Ime lokacije: Oreh MB-IV/N
Preselekcionirani slovenski genotipi Zdole-60, Zdole-62 in EP-13 v primerjavi s standardom Lara za potrebe priznavanja nove sorte.

Skupaj; 18 dreves

Lokacija: različni kraji po Sloveniji
Leto sajenja: različna
Obdobje naloge: 1994-2024
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
Površina: 0,6 ha
Ime lokacije: Kostanj, različne lokacije
Pozitivna množična selekcija avtohtonih genotipov kostanja na Vipavskem, v osrednji Sloveniji, Prekmurju, na območju Rogaške Slatine, v Beli Krajini, Mirnopeški dolini in na Štajerskem.

Število dreves: 70-100

Lokacija: Maribor
Leto sajenja: 2014-2017
Obdobje naloge: 2015-2023-2026
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 5690028
Površina: 0,12
Ime lokacije: Kostanj MB-S1
Preselekcionira slovenska enotipa kostanja Kozjak in Avbar skupaj z novima sortama Marigoule in Marlhac  ter 4 uveljavljenimi sortami (Marsol, Maraval, Bouche de Betizac, Precoce Migoule) za potrebe priznavanja novih sort.

Število dreves: 32

Lokacija: Maribor
Leto sajenja: 2014-2017
Obdobje naloge: 2015-2026
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 5690158
Površina: 0,1 ha
Ime lokacije: Kostanj MB-S2
Preselekcioniranih 6 avtohtonih genotipov iz belokranjske in mirnopeške populacije pravega kostanja (S-490, S-493, B-78, S-222, Avbar in Martin) v primerjavi s standardnima sortama Marsol in Bouche de Betizac.

Število dreves: 16