Introdukcija Lupinarjev

Dolgoročni cilji in dolgoročni kazalniki

 • izbrati tuje sorte oreha, leske in kostanja, ki se dobro prilagodijo in dajo boljše rezultate od že uveljavljenih domačih ali tujih sort,
 • vključiti nove, s selekcijo pridobljene sorte lupinarjev v introdukcijske nasade in jih izvrednotiti v primerjavi s standardnimi sortami,
 • z izbranimi sortami dopolniti Sadni izbor kot priporočilo pridelovalcem pri obnovah,
 • predstaviti rezultate preizkušanj na strokovnih srečanjih, posvetih, razstavah, konferencah in kongresih v domovini in tujini,
 • objaviti strokovne prispevke v revijah, zbornikih, radijskih nasvetih in TV oddajah,
 • vzpostavljena in redno vzdrževana kolekcija sort lupinarjev za potrebe introdukcije,
 • število sort lupinarjev, vključenih v introdukcijo,
 • število preizkušenih sort lupinarjev, ki so vključeni v Sadni izbor za Slovenijo.

Vsebina in obseg naloge

 • preizkušanje tujih sort v naših pedoklimatskih razmerah ima za cilj izbrati tuje sorte oreha, leske in kostanja, ki se dobro prilagodijo in dajo boljše rezultate od že uveljavljenih domačih ali tujih sort,
 • preizkušanje sort oreha, leske in kostanja glede na čas brstenja in cvetenja, bujnost rasti, habitus, tip rodnosti, odpornost na gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce in pridelek v primerjavi z že uveljavljenimi sortami,
 • vrednotenje zunanjih in notranjih lastnosti plodov oreha, leske in kostanja,
 • proučevanje posebnosti rasti in rodnosti najbolj perspektivnih, lateralno rodnih sort oreha.

Metode dela

V introdukcijo vključujemo nove tuje sorte, ki po opisih ustrezajo zahtevam za dobro sorto v slovenskih okoljskih razmerah: pozno brstenje ter lateralni ali intermediarni tip rodnosti pri orehu,   velik in stabilen pridelek pri orehu, leski in kostanju, kakovostni plodovi, odpornost oz. tolerantonost  na gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce. Prve podatke o novih sortah pridobivamo na lokaciji Maribor, kjer imamo posajena dve do tri drevesa (grma) na sorto in enako število dreves vsaj ene ali več standardnih sort. Sorte, ki se na tej lokaciji pokažejo za najbolj perspektivne, nadalje preizkušamo na eni do dveh lokacijah po Sloveniji, v primerjavi s standardnimi sortami.  Opazovanja na vseh lokacijah trajajo 10 – 15 let, odvisno od dolžine juvenilne dobe in začetka polne rodnosti. Izbrana tuja sorta oreha mora imeti vsaj eno od naslednjih lastnosti: pozno brstenje, lateralna rodnost in obilen pridelek, stabilna rodnost, tolerantnost oz. majhna občutljivost na gospodarsko pomembne škodljivce oz. bolezni (orehova črna pegavost, Xanthomonas arboricola pv. juglandis, orehova rjava pegavost, Gnomonia leptostyla, orehova muha,  Rhagoletis completa Cresson) ter plodove odlične kakovosti. Ciljne lastnosti pri leski so: obilen pridelek, bujna rast, izpadanje zrelih plodov iz ovojnice, kakovostni plodovi, tolerantnost oz. majhna občutljivost na gospodarsko pomembne škodljivce oz. bolezni (lešnikar, Balaninus nucum). Pri kostanju zasledujemo predvsem majhno občutljivost na kostanjevega raka (Crypthonectria parasitica) in kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), bujno rast in kakovostne plodove s karakteristikami maronov.

Letni cilji po lokacijah
Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Oreh MB-IV – PPS

–          Spremljanje fenoloških faz (brstenje, cvetenje, zorenje plodov, odpad istov),
–          Ocena habitusa, obraščenosti, izmera obsega debla,
–          Ocena odpornosti na orehovo črno pegavost, orehovo rjavo pegavost in orehovo muho,
–          Tehtanje pridelka
–          Pomološka analiza plodov (dimenzije ploda, masa ploda in jedrca, izplen jedrca, debelina in gladkost luščine, ločljivost in barva jedrca)

Zabeležene fenofaze pri 12 sortah oreha in 4 standardnih sortah
Parametri vegetativne rasti pri 12 sortah oreha in 4 standardnih sortah
Ocene zdravstvenega stanja pri 12 sortah oreha in 4 standardnih sortah
Zabeležen pridelek pri 12 sortah oreha in 4 standardnih sortah
Rezultati pomoloških analiz plodov pri 12 sortah oreha in 4 standardnih sortah
Rošpoh/Maribor 2014

–          Ocena habitusa, obraščenosti, izmera obsega debla,
–          Ocena odpornosti na orehovo črno pegavost, orehovo rjavo pegavost in orehovo muho,
–          Tehtanje pridelka

Ocena rasti petih sort oreha in standardne sorte
Ocena zdravstvenega stanja petih sort oreha in standardne sorte
Zabeležen pridelek 5 sort oreha in 3 standardu
Oreh MB-IV-N

–          Spremljanje fenoloških faz (brstenje, cvetenje, zorenje plodov, odpad istov),
–          Ocena habitusa, obraščenosti, izmera obsega debla,
–          Ocena odpornosti na orehovo črno pegavost, orehovo rjavo pegavost in orehovo muho,
–          Tehtanje pridelka
–          Pomološka analiza plodov (dimenzije ploda, masa ploda in jedrca, izplen jedrca, debelina in gladkost luščine, ločljivost in barva jedrca)

Zabeležene fenofaze pri 8 sortah oreha in 3 standardnih sortah
Parametri vegetativne rasti pri 8 sortah oreha in 3 standardnih sortah
Ocene zdravstvenega stanja pri 8 sortah oreha in 3 standardnih sortah
Zabeležen pridelek pri 8 sortah oreha in 3 standardnih sortah
Rezultati pomoloških analiz plodov pri 8 sortah oreha in 3 standardnih sortah
Šentrupert 2015-16

–          Ocena habitusa, obraščenosti, izmera obsega debla,
–          Ocena odpornosti na orehovo črno pegavost, orehovo rjavo pegavost in orehovo muho,
–          Tehtanje pridelka

Zabeleženi parametri vegetativne rasti pri 4 sorte, 1 slovenskem genotipu in 2 standardih
Ocene zdravstvenega stanja pri 4 sorte, 1 slovenskem genotipu in 2 standardih
Zabeležen pridelek pri 4 sorte, 1 slovenskem genotipu in 2 standardih
Leska

–          Spremljanje fenoloških faz (cvetenje, listanje, zorenje),
–          Izmera dimenzij grmov, ocena bujnosti
–          Tehtanje pridelka
–          Ocena odpornosti na lešnikarja in beleženje neoplojenih plodov
–          Pomološka analiza plodov (dimenzije in kaliber ploda, faktor okroglosti, masa ploda in jedrca, izplen jedrca, debelina luščine, izenačenost oblike ploda in jedrca, gladkost perisperma)

Zabeležene fenofaze pri 7 sortah in 2 standardih
Izmerjene dimenzije grmov in ocena bujnosti 7 sort in 2 standardov
Zabeležen pridelek 7 sort in 2 standardnih sort
Ovrednotena odpornost na lešnikarja in delež neoplojenih plodov pri 7 sortah in 2 standardih
Rezultati pomološke analize plodov 7 sort in 2 standardnih sort
Podgorje/Slovenj Gradec 2016

–          Ocena prirasta mladik, bujnosti, habitusa in obraščenosti grmov
–          Izmera dimenzij grmov
–          Štetje koreninskih izrastkov
–          Tehtanje pridelka

Zabeleženi prirast mladik, bujnost rasti, habitus in obraščenost pri šestih sortah leske
Izmerjene dimenzije grmov šestih sort leske
Prešteti koreninski izrastki/grm pri 6 sortah leske
Ovrednoten pridelek/grm pri 6 sortah leske
Janče

–          Ocena obraščenosti, izmera višine dreves in obsega debel
–          Tehtanje pridelka
–          Pomološka analiza plodov (dimenzije, masa, barva, oblika, prižavost, penetracija episperma, embrionija)

Zabeleženi parametri rasti pri 3 avtohtonih genotipih, 2 sortah in 3 standardih kostanja
Zabeležen pridelek pri 3 avtohtonih genotipih, 2 sortah in 3 standardnih sortah kostanja
Rezultati pomološke analize plodov pri 3 avtohtonih genotipih, 2 sortah in 3 standardih

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Maribor  Leto sajenja: 2003-2011
Obdobje naloge: 2005-2022
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 4163231
Površina: ∑ 1,3 ha; v poskusu 3,1 ha
Ime lokacije: Oreh MB-IV – PPS
12 sort oreha : H-93-71, H-99-10, H-102-3, Milotai-10, M-10/37, Tiszacsecsi-83, A-117/15, Valkor, Valmit, Valrex, 90-027-23 in 00-006-48 v primerjavi standardnimi sortami Franquette, Elit, Parisienne, Chandler. 
Skupaj: 28 dreves
Lokacija: Rošpoh – Maribor  Leto sajenja: 2014
Obdobje naloge: 2018-2023
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 4804182
Površina: Σ 7,8 ha; v poskusu 0,2 ha
Ime lokacije: Rošpoh/Maribor 2014
5 sort oreha : H-102-3, H-99/10 in M-10/14, A-117/15, Chandler v primerjavi s standardno sorto Franquette, v ekološkem nasadu. 
Skupaj: 25 dreves
 
Lokacija: Maribor  Leto sajenja: 2015-2017
Obdobje naloge: 2016-2027
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 5690019
Površina: 0,35 ha
Ime lokacije: Oreh MB-IV-N
8 sort oreha : Ferouette, Feradam, Ferbel, Fertignac, Jupanesti, Roxana, Mihaela, Valstar v primerjavi s standardnimi sortami Fernor, Chandler in Lara. 

Skupaj: 27 dreves
 

Lokacija: Šentrupert  Leto sajenja: 2015-2016
Obdobje naloge: 2016-2026
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
K.o. Bistrica (št. 1398), parc. št. 2571, 2572, 2573
Površina: Σ 1,2 ha; v poskusu 0,2 ha
Ime lokacije: Šentrupert 2015-16
4 sorte oreha (Ferouette, Feradam, Ferbel, Fertignac), slovenski preselekcionirani genotip Pukšič v primerjavi s standardnima sortama Franquette in Lara. 
Skupaj: 15 dreves
Lokacija: Maribor  Leto sajenja: 2008-2009
Obdobje naloge: 2012-2018
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 4163255
Površina: Σ 0,37 ha; v poskusu 0,04 ha
Ime lokacije: Leska
7 sort leske (N-650, Valcea, Cozia, Feriale, Ferwiller, Arutela, Romavel) v primerjavi s standardnima sortama Istrska dolgoplodna leska in Tonda di Giffoni. 
 
Skupaj: 20 grmov
Lokacija: Podgorje – Slovenj Gradec  Leto sajenja: 2016
Obdobje naloge: 2017-2027
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
K.o. Podgorje (št. 854), parc. št. 984, 985/1, 988/1, 991/4, 991/2
Površina: Σ 0,8 ha; v poskusu 0,3 ha
Ime lokacije: Podgorje/Slovenj Gradec 2016
6 sort leske (Merveille de Bollwiller, Ennis, Corabel, Istrska okrogloplodna leska, N-650, Istrska dolgoplodna leska. 
Skupaj: 72 grmov
Lokacija: Janče  Leto sajenja: 2009-2016
Obdobje naloge: 2010-2026
Izvajalec: KIS
Podizvajalec: BF
GERK PID: 2267779
Površina: Σ 0,3 ha; v poskusu 0,2 ha
Ime lokacije: Janče
3 preselekcionirani genotipi pravega kostanja iz različnih slovenskih populacij (Avbar, Martin, Kozjak), francoski sorti Marlhac in Marigoule v primerjavi s standardnimi sortami Marsol, Maraval in Bouche de Betizac.
Skupaj: 16 dreves