Tehnologija koščičarjev in kakija

Dolgoročni cilji:

  • izdelava oziroma posodobitev tehnološkega priporočila koščičarjev in kakija,
  • uvajanje optimalnih tehnologij za tržno zanimive sorte in klone koščičarjev in kakija v pridelavo;
  • optimalne tehnološke rešitve: zmanjšanje obremenitve okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi, učinek protitočnih mrež in zaščitnih folij, optimiranje namakanja in racionalna raba vode, gnojenje, oroševanje proti pozebi, fertirigacija, uporaba protiinsektne mreže,
  • večji hektarski pridelek, večja kakovost pridelka, znižanje stroškov pridelave,
  • objavljanje rezultatov na spletni strani JS v sadjarstvu.

Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev:

  • izdelana tehnološka navodila,
  • vzpostavljena aktivna spletna (pod)stran s strokovnimi informacijami in rezultati, ki izhajajo iz naslova izvajanja strokovne naloge,
  • število strokovnih objav, predavanj za kmetijske svetovalce in pridelovalce ter drugih oblik prenosa znanja do uporabnikov (sodelovanje z mediji, dnevi odprtih vrat za strokovno in širšo javnost, praktični prikazi na terenu,
  • dejavnosti v okviru nacionalnega in mednacionalnega institucionalnega sodelovanja med različnimi strokovnimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami na področju sadjarstva.

 Vsebina in obseg naloge:

S tehnološkimi poskusi na sortah, klonih in podlagah sadnih rastlin iščemo nove, optimalne tehnološke rešitve za doseganje večjih pridelkov, boljše kakovosti sadja, za zmanjševanje stroškov pridelave in blaženje vpliva podnebnih sprememb. Izbrana sorta ali podlaga gre skozi dvostopenjski sistem preskušanja (najprej introdukcija, nato tehnološki poskus). Tehnološki napredek sadjarstva zagotavlja trajnostno, okolju in ljudem prijazno pridelavo ter hkrati stalne, visoke ter kakovostne pridelke sadja. Strokovno delo na nalogi smo zastavili skupaj s strokovnimi sodelavci podizvajalcev (UL BF in KIS), ki so nosilci introdukcije za sadne vrste rodu Prunus (koščičarji) in kaki. V delo bomo vključevali tudi sadjarske strokovnjake Oddelka za kmetijsko svetovanje (rez poskusa) in Oddelka za varstvo rastlin KGZS.

Pridelava češenj v Sloveniji narašča, z njo pa raste potreba uporabnikov po uporabnih informacijah glede sort, podlag in tehnologije. To je tudi povod, da smo na češnji zastavili več tehnoloških poskusov.

Različne intenzitete rezi na rodnih drevesih češenj na  bujni podlagi:

Nadaljevali bomo s poskusom različne intenzivnosti rezi češenj na bujni podlagi v Stari Gori, v okviru katerega preučujemo vpliv močnejše rezi in prikrajševanja enoletnih poganjkov na zunanjo in notranjo kakovost plodov. Cilj je kakovosten, po teži plodov in drugih parametrih izenačen pridelek.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
– meritve in opazovanja na terenu (količina pridelka);

– vrednotenje plodov (masa ploda, suha snov, skupne kisline);

– meritve količine pridelka češenj za 2 obravnavanji po sorti
– vrednotenje plodov in laboratorijske analize češenj (masa ploda, suha snov, skupne kisline) za 4 obravnavanja po sorti
– prenos znanja – napisano letno poročilo
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,

GERK PID, POVRŠINA

SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: SC Bilje
Leto sajenja: 1995/1996
Obdobje naloge: 2014-2018
Izvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje
GERK PID: 4244562
Površina: 0,45 ha, poskus 400 m2
Ime lokacije: Stara Gora
Sorte Celeste, Giorgia, Van, Sunburst in Sweet Heart na podlagi sejanec češnje, klasična rez nazaj in močnejša rez s prikrajševanjem enoletnih poganjkov; skupaj 18 dreves
Skupaj: 5 sort, 2 različni obravnavanji rezi

TriN Natančnost napovedovanja namakanja pri češnji na šibki podlagi:

V 2018 se nadaljuje tudi poskus namakanja češenj na šibkih podlagah (G3, G5 in W72), po metodi potencialne evapotranspiracije (napoved ARSO, kontrola) v primerjavi s samodejnim namakanjem glede na dejansko porabo vode v coni korenin (merjeno s TDR sondami na globini 20 in 40 cm). S poskusom bi radi določili optimalne količine vode za namakanje češenj na šibki podlagi.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
– meritve in opazovanja na terenu (količina pridelka);
– vrednotenje plodov (masa ploda, suha snov, skupne kisline);
– meritve količine pridelka češenj za 2 obravnavanji po sorti
– vrednotenje plodov in laboratorijske analize češenj (masa ploda, suha snov, skupne kisline) za 2 obravnavanja po sorti
– prenos znanja – napisano letno poročilo
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: SC Bilje
Leto sajenja: 2006
Obdobje naloge: 2015-2018
Izvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje
GERK PID: 4147470
Površina: 0,11 ha, poskus 250 m2Ime lokacije: Bilje
Poskus namakanja češnje (Regina) na šibkih podlagah (G3, G5 in W72), samodejno namakanje glede na vlago v coni korenin, kontrola napoved namakanja ARSO

1 sorta, 3 podlage, 18 dreves
Skupaj: 2 obravnavanji na podlago

Primerjava poletne osvetlitvene rezi češenj in spomladanske rezi češenj ob brstenju:

Julija 2017 (po aprilski pozebi) smo zastavili poskus z rezjo češenj na šibki podlagi (2008, Gisela 5). V poskusu bomo primerjali poletno osvetlitveno rez s prikrajševanjem pokončnih bujnih poganjkov in delnim redčenjem krošnje s podobno rezjo, opravljeno v času brstenja na sortah Grace Star, Vigred, Regina in Staccato. Preučili bomo vpliv termina rezi na trebljenje plodov, kakovost in količino plodov ter kondicijo dreves.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
– meritve in opazovanja na terenu (količina pridelka, parametri rasti);

– vrednotenje plodov (masa ploda, suha snov, skupne kisline)

– vrednotenje trebljenja plodov;

– meritve količine pridelka češenj za 2 obravnavanji po sorti
– vrednotenje plodov in lab. analize plodov (masa ploda, suha snov, skupne kisline) za 2 obravnavanji rezi po sorti
– količinsko in točkovno (mesto izraščanja) vrednotenje trebljenja plodov
– prenos znanja – napisano letno poročilo
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: SC Bilje
Leto sajenja: 2008
Obdobje preizkušanja: 2018-2020
Izvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje
GERK PID: 4147468
Površina: 0,20 ha, poskus 500 m2
Ime lokacije: Bilje
Primerjava poletne osvetlitvene rezi in rezi ob brstenju, 4 sorte, šibka podlaga (Gisela 5), 40 dreves

Skupaj: 2 obravnavanji

 

Zorenje kakija s pomočjo CO2:

Po nabavi plinotesne komore (november 2017) bomo v letu 2018 nadaljevali s poskusnim zorenjem kakija s plinom CO2. Na ta način zoren kaki ostane čvrst, a kljub temu izgubi trpkost, tako kot umedeni kaki. Plodove bomo zoreli v mini komori (KIS) in veliki plinotesni komori (SC Bilje). Osredotočili se bomo na tehnologijo zorenja (čas, koncentracija plina) za posamezno sorto oz. kaki Tipo (bolj zahteven) in vse ostale sorte.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
– zorenje plodov v plinotesni komori in mini komori;
– vrednotenje plodov (barva ploda, oblika ploda, masa ploda);
– število opravljenih ciklusov zorenja za 4 sorte v plinotesni komori
– število opravljenih ciklusov zorenja za 4 sorte v mini komori (KIS)
– vrednotenje plodov (barva ploda, dimenzije ploda, oblika ploda, masa ploda,), število degustacij
– prenos znanja – napisano letno poročilo
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: Bilje, KIS
Leto sajenja: 2010
Obdobje naloge: 2014-2019
Izvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: KIS
GERK PID: 4147468
Površina: 0,05
Poskusno zorenje kakija s plinom CO2 (mini komora in velika plinotesna komora – do 1700 kg), 4 sorte (Rojo Brillante, Hachiya, Triumph), primerjava s standardom (kaki Tipo), skupno 98 dreves, podlaga Diospyros lotus.

Skupaj: 4 sorte, dve obravnavanji

 

Vpliv tretiranja s titanom in silicijem na kakovost plodov breskev sorte Redhaven:

Pridelava breskev v Sloveniji žal upada. Da bi trend spremenili in povečali pridelke ter kakovost bodo v letu 2018 v HC Bilje (BF) izvedli poskus, kjer bomo poskušali ugotoviti vpliv titana in silicija na količino, predvsem pa na kakovost plodov sorte Redhaven, ki je vodilna sorta breskev. Tretirana drevesa bomo primerjali s kontrolnimi, netretiranim drevesi. Predvidevamo tudi, da bo na tretiranih drevesih vidnih manj posledic nizkih in visokih temperatur kot tudi manj posledic suše. Na tretiranih drevesih pričakujemo boljšo oploditev in posledično večje število in maso plodov ter boljšo kakovost.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
– meritve in opazovanja na terenu (količina pridelka);
– vrednotenje plodov (barva ploda, dimenzije ploda, oblika ploda, masa ploda, suha snov, trdota plodov);
– meritve količine pridelka breskev za 4 obravnavanja
– vrednotenje plodov in laboratorijske analize breskev (barva ploda, dimenzije ploda, oblika ploda, masa ploda,) za 4 obravnavanja
– prenos znanja – napisano letno poročilo
LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: Hortikulturni center BF 18
Leto sajenja: 2012
Obdobje naloge: 2018-2020
Izvajalec: KGZS – Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: BF
GERK: 4911406
Površina: 320 m2
Ime lokacije: HC BF
Sorta Redhaven,40 dreves.

Skupaj: 4 obravnavanja

 

VZDRŽEVANJE  POSKUSNEGA MATERIALA

Novi nasadi za potrebe introdukcije in tehnologije pridelave:

V letu 2018 bomo v Biljah posadili dva nova tehnološka poskusa s češnjo. V prvem bomo nepokrito vrsto češenj (4 različne sorte) na šibki podlagi primerjali z identično vrsto, pokrito s protiinsektno mrežo in folijo proti vodi (pokanju) v enem. Češnje bomo prekrili prvič v drugi vegetaciji (2019). Primerjali bomo različne parametre rasti in rodnosti pokrite in nepokrite vrste.

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: SC Bilje
Leto sajenja: 2018
Obdobje preizkušanja: 2019- 2023
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
GERK PID: 5253691
Površina: 720 m2
Ime lokacije: Bilje
Primerjava pokritih dreves (protiinsektna mreža, zaščita proti dežju) in dreves na prostem;
skupno 5 sort, 2 podlagi, 90 dreves.Skupaj: 2 obravnavanji

V drugem poskusu bomo na novejši samooplodni sorti češenj Grace Star (šibka podlaga Gisela 5), preizkusili dve novejši, intenzivni gojitveni obliki (UFO, sadni zid). Primerni sta za gosto sajenje, storilnost v takih nasadih je bistveno večja zaradi manjše višine dreves. Spomladi 2018 posajena drevesa bomo spremljali v njihovi rasti, od vstopa v rodnost pa bomo vrednotili tudi parametre rodnosti in kakovosti pridelka.

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: SC Bilje
Leto sajenja: 2018
Obdobje preizkušanja: 2020- 2026
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
GERK PID: 4147470
Površina: 200 m2
Ime lokacije: Bilje
Preizkušanje 2 novejših intenzivnejših gojitvenih oblik, sorta Grace Star, podlaga Gisela 5, skupno 20 dreves.

Skupaj: 2 gojitveni obliki

Spomladi 2018 bodo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani posadili 1 novo sorto slive in standard za primerjavo.

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: BF Ljubljana
Leto sajenja: 2018
Obdobje preizkušanja: 2021-2024
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: BF
GERK PID: 3602311
Površina: 264 m2
Ime lokacije: Ljubljana
Preizkušanje 1 sorte slive (Jofela) v primerjavi s sorto Jojo;
skupno 22 dreves.Skupaj: 2 sorti slive

Jeseni smo v SC Bilje posadili sorti slive Stanley in Valor, cepljeni na pet različno bujnih podlag za slivo, primerjali jih bomo s standardom (sejanec mirabolane).

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: Sadjarski center Bilje
Letosajenja: 2017
Obdobje preizkušanja: 2021-2024
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: BF
GERK PID: 4147470
Površina: 1500 m2
Ime lokacije: Bilje
Preizkušanje 5 podlag slive (Penta, Tetra, Wavit, St. Julien A in Adesoto) v primerjavi s podlago sejanec mirabolane, skupno 120 dreves.

Podlage so cepljene s sortama: Stanley in Valor.

Skupaj: 6 podlag za slivo

Spomladi 2018 bodo podizvajalci na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani posadili še eno novo podlago za slivo in jo primerjali s standardom.

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE, GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE, ŠTEVILO
Lokacija: BF Ljubljana
Leto sajenja: 2018
Obdobje preizkušanja:
(ZAČETEK 2021, ZAKLJUČEK 2024)
Izvajalec: KGZS- Zavod GO, SC Bilje
Podizvajalec: BF
GERK PID: 3602311
Površina: 264 m2
Ime lokacije: Ljubljana
Preizkušanje 1 podlage za slivo (Docera 6) v primerjavi s podlago St. Julien A;
skupno 22 dreves.Podlage so cepljene s sorto Jojo.
Skupaj: 2 podlagi slive

Starejši nasadi (že opravljena introdukcija ali tehnologije pridelave)

Vzdrževali bomo vse ostale nasade, ki niso v tehnoloških poskusih ali introdukciji. Gre za starejši kolekciji češenj (Stara Gora – l. 1995, 0,4 ha, 27 sort, GERK PID 4244562; Bilje – l. 2000, 0,4 ha, 20 sort, GERK PID 4147470), sliv (Bilje – l. 2003, 0,18 ha, 11 sort in l. 2005, 0,4 ha, 12 sort). V premeni je še približno 1 ha zemljišč na več lokacijah.

Skrbeli bomo za pocepljene marelice starih/avtohtonih sort (Domači flokarji, Catarji, Budanjska marelica, Pišeška marelica …) na lokaciji v Stari Gori in tako nadaljevali delo zaključenega CRP projekta V4-1413 Semenski material. Zanimajo nas rast, rodnost in dolgoživost dreves marelice, cepljenih na ciboro.

V sodelovanju z STS Vrhpolje bomo postavili oporo za vinograd na bolezni tolerantnih namiznih sort vinske trte (2017, 8 sort, 0,4 ha) in ga vzdrževali. Vinograd je posajen na delu zemljišča nekdanjega matičnega nasada koščičarjev na Vogrskem.