Tehnologija jagodičja

Dolgoročni cilji in dolgoročni kazalniki:

  • Poiskati tehnološke rešitve za standarden pridelave različnih sadnih vrst iz področja varstva in gnojenja
  • Poiskati rešitve za različne sorte za posamezne tehnološke ukrepe, ki podaljšujejo obdobje obiranja jagodičastih sadnih vrst
  • Tehnološke rešitve v zvezi s tehnikami obiranja
  • Število tehnoloških navodil, strokovnih srečanj in posvetov
  • Delež pridelave v primerjavi s skupno sadjarsko pridelavo v Sloveniji

Vsebina in obseg naloge:

V pridelavi jagodičja največje tehnološke izzive predstavlja zdravstveno varstvo rastlin in pridelka, optimalni termini ponudbe jagodičja, obstojnost plodov ter zelo velika potreba po ročni delovni sili. Zdravstveno stanje in obdobje trženja jagodičja delno rešujemo z izbiro ustreznih sort, še bolj pa z izbiro ustrezne tehnologije (pridelava v zavarovanem prostoru) ali izbiro ustreznega tehnološkega ukrepa. Obstojnost plodov povečujemo z izborom ustreznih hranil, z uravnoteženim gnojenjem in namakanjem, pravočasnim obiranjem plodov in primernim skladiščenje. Potrebo po delovni sili urejamo z izbiro sadnih vrst ali sort z različnimi obdobji zorenja, z zmanjševanjem površin na obvladljiv obseg ali z delno avtomatizacijo obiranja. Pri jagodičastih sadnih vrstah so vsi tehnološki ukrepi močno povezani z osnovnimi lastnostmi posamezne sorte.

Metode dela:

Metode dela pri tehnoloških poskusih se od spremljanja lastnosti posameznih sort razlikujejo predvsem po tem, da tehnološke poskuse običajno izvajamo na poznani sorti. Rezultati poskusa nam morajo dati jasen odgovor tehnološkega problema za določeno sorto. V poskusih spremljamo različne parametre.

Zapoznjevanje zorenja dvakrat rodnih malin s prikrajševanjem poganjkov

V poskusu ugotavljamo vpliv rezi zelenih poganjkov na  začetek zorenja pri sortah Polka in Amira. Za obe sorti je značilno, da pri standardni tehnologiji nastopi višek zorenja v zelo vročem obdobju poletja, ko se zaradi vročine zasušijo cvetne zasnove. Prav tako je v tem obdobju povpraševanje po malini zelo majhno, obstojnost plodov pa zelo kratka. Pri poskusu spremljamo obdobja zorenja ter količino in kakovost plodov.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Postavitev poskusa na sortah Polka in Amira ter spremljanje fenofaz razvoja, intenzivnosti rasti in zdravstvenega stanja rastlin. Izvedba rezi poganjkov, popis časa brstenja, cvetenja, zorenja; ocena intenzivnosti rasti; ocena zdravstvenega stanja rastlin in pridelka
Vrednotenje količine in kakovosti pridelka Količina pridelka; meritve zunanjih in notranjih lastnosti plodov; degustacija
Poročanje o delu Priprava faznih in zaključnega letnega poročila v skladu z letnim programom
Predstavitev dela Priprava strokovno raziskovalnega članka, predstavitev na strokovnem srečanju pridelovalcev

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Brdo pri LukoviciLeto sajenja: 2013

Obdobje naloge:

(ZAČETEK 2017, ZAKLJUČEK 2019)

Izvajalec: KIS

GERK PID: 5659023

Površina: 30 m2

Ime lokacije: Kolekcijsko poskusni nasad jagodičja

 Amira 50 rastlin

Polka 50 rastlin

 

 

 

 

Skupaj:   100 rastlin

Obiranje ameriških borovnic s stresalnikom

V poskusu iščemo optimalno sorto, starost grmov oz. njihovo velikost, način stresanja, način prestrezanja pridelka s ponjavami in kakovost plodov v primerjavi z ročno obranimi plodovi. Meritve so osredotočene na učinkovitost obiranja (ekonomika) in kakovost plodov.

 

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Postavitev poskusa na sortah Bluecrop, Liberty in  Elliott ter spremljanje fenofaz razvoja, intenzivnosti rasti in zdravstvenega stanja rastlin. Popis časa brstenja, cvetenja, zorenja; ocena intenzivnosti rasti; ocena zdravstvenega stanja rastlin in pridelka
Vrednotenje količine in kakovosti pridelka Količina pridelka; meritve zunanjih in notranjih lastnosti plodov; degustacija
Poročanje o delu Priprava faznih in zaključnega letnega poročila v skladu z letnim programom
Predstavitev dela Predstavitev rezultatov na strokovnem srečanju pridelovalcev

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,GERK PID, POVRŠINA SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Drenov GričLeto sajenja: 2014

Obdobje naloge:

(ZAČETEK 2017, ZAKLJUČEK 2019)

Izvajalec: KIS

GERK PID: 730791

Površina: 100 m2

Ime lokacije: Bistra

 Liberty (50 majhnih grmov)

Bluecrop (12 odraslih grmov)

Elliott (12 odraslih grmov)

 

  

Skupaj:   74 grmov