Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

Projektne aktivnosti:

  • vodenje in koordinacija
  • izvedba 3 usposabljanj (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo)
  • izvajanje meritev – spremljali parametrov okolja, stanja rastline, kakovost ter količino pridelka in porabo finančnih sredstev na 7 kmetijskih gospodarstvih
  • priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja na 7 lokacijah
  • analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun upravičenosti namakanja oljk
  • razširjanje rezultatov
Tematika projekta Vodilni partner Število partnerjev Odobreno: Višina odobrenih sredstev
Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu ZNANSTVENO- RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER 10 6.01.2020 242619,94