Selekcija lupinarjev

Pregled stanja:

Selekcijsko delo pri orehu in kostanju temelji na številnih gensko zelo različnih lokalnih populacijah. Pri orehu segajo začetki selekcije v štirideseta leta 20. stoletja. Prve odbrane slovenske sorte so bile Elit, Petovio, Haloze, MB-24 in Rače-866. Leta 1990 je bilo selekcijsko delo zastavljeno sistematično in kot rezultat odbire kakovostnih domačih orehov sta bili v letu 2013 priznani novi slovenski sorti Sava in Krka. Podrobno se preučujejo genotipi populacij domačega oreha, spremlja se populacija spontanih sejancev oreha, preizkušajo se akcesije različnega izvora (križanci oziroma apomiktični sejanci oziroma naključni sejanci različnih sort), namen tega je pridobiti nove slovenske sorte. Pri kostanju poteka selekcija od leta 1994 dalje. Vanjo je vključen rastlinski material z znanih, t. i. tradicionalnih območij pridelave kostanja, pa tudi z območij, kjer kostanj v preteklosti sicer ni bil gospodarsko pomemben, je pa v naravi močno razširjen in je bogat in zanimiv genski pol. Pri štirih genotipih oreha in osmih genotipih kostanja je prva faza selekcije že končana, vegetativno so razmnoženi in posajeni v selekcijski nasad, kjer jih za potrebe priznavanja novih sort primerjajo s sortami, ki so pri nas že uveljavljene.

V naših ekoloških razmerah odbran material je izhodišče za pridelavo kakovostnega sadilnega materiala in v nadaljevanju za pridelavo kakovostnega sadja.

Cilji selekcije lupinarjev:

  • vzgoja novih sort lupinarjev, ki v naših podnebnih in talnih razmerah dajejo stalen in kakovostni pridelek in pomembno vplivajo na večjo gospodarno pridelavo lupinarjev;
  • vpis nove sorte v sortno listo in Sadni izbor oziroma zavarovanje teh sort;
  • izdelavo splošne ocene novo selekcionirane sorte v naših ekoloških razmerah, posajene v selekcijsko kolekcijskem nasadu.

Naloge:

  • pregled terena in izbor genotipov oziroma lokalnih populacij;
  • vrednotenje fenoloških in morfoloških lastnosti dreves (čas brstenja, cvetenja, zorenja, tip rodnosti, habitus, bujnost)
  • vrednotenje zdravstvenega stanja dreves (orehova rjava in črna pegavost, orehova muha; kostanjev rak in kostanjeva šiškarica)
  • vrednotenje zunanjih in notranjih lastnosti plodov (oreh: velikost, masa, izplen jedrca, površina in debelina luščine ploda, spojenost luščine na šivu, ločljivost in barva kože jedrca; kostanj: velikost, masa, oblika, barva ploda, penetracija episperma)
  • vzdrževanje in dopolnjevanje selekcijsko kolekcijskih nasadov za vzgojo novih sort.

Metode dela:

Za selekcijo lupinarjev se uporabljajo metode, ki jih  izvajalec opredeli v letnih programih dela.

Kazalniki za doseganje ciljev:

  • število novo vzgojenih sort lupinarjev;
  • število vpisanih sort v sortno listo.