Zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin

Pregled stanja:

Za drevesničarstvo potrebujemo kakovosten izhodiščni material tržno zanimivih sort pečkarjev in koščičarjev, ki omogoča pridelavo uradno pregledanega in potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik ter nadzorovan promet z njimi v skladu s predpisi o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin.

Pečkarji: V zadnjih dvajsetih letih je bilo delo usmerjeno zlasti v pridobivanje matičnih dreves za pridelavo uradno potrjenih (certificiranih) cepičev in podlag pečkarjev v matičnih nasadih. Glavni namen naloge je bila oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim razmnoževalnim materialom visoke genske in zdravstvene vrednosti.

Koščičarji in kaki: Namen naloge je oskrba drevesničarjev z izhodiščnim razmnoževalnim materialom (cepiči) koščičarjev (breskve, nektarine, češnje, višnje, marelice, slive) in kakija tako CAC kategorije kot tudi kategorije certificiran material. Ker je pri koščičarjih prevelika pestrost sort in podlag že v okviru ene sadne vrste, je naloga namenjena pridobivanju cepičev le tistih sort, po katerih najbolj povprašujejo. Pri določenih vrstah koščičarjev (breskev, nektarin, sliv, marelic), kjer so že več let prisotni problemi s škodljivimi organizmi (virus PPV, fitoplazma ESFY), temelji strategija zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala vzdrževanju matičnih dreves in pridelavi cepičev v mrežniku.

Lupinarji: Namen naloge je zagotoviti kakovostni izhodiščni razmnoževalni material (cepičev, potaknjencev, koreninskih izrastkov in semena za podlago) oreha, leske in kostanja. Izhodiščni material se pri orehu zagotavlja za pridobivanje cepičev in za pridobivanje semena za vzgojo podlag, iz matičnih grmov leske za razmnoževanje s prsteničenjem ter pri kostanju za rez potaknjencev in cepičev. Izhodiščni material se uporablja za vzgojo sadik v lastni režiji in v kooperacijski pridelavi. Iz tega materiala je bila vzgojena večina sadik žlahtnih orehov, ki so bili v zadnjih štirih desetletjih posajeni v Sloveniji (na približno 400 hektarjih in najmanj 50.000 dreves na ohišnicah in vrtovih). Nasad se stalno dopolnjuje z novimi sortami iz posodobljenih sadnih izborov.

Cilji zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin:

– zagotavljanje certificiranega razmnoževalnega materiala tržno zanimivih sort sadnih rastlin in za pridelavo CAC materiala lokalnih sort sadnih rastlin;

– vzpostavitev novih in vzdrževanje obstoječih matičnih nasadov za pridelavo uradno potrjenega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin;

– vzpostavitev in vzdrževanje novih matičnih nasadov za pridelavo CAC materiala (cepičev) lokalnih sort.

Naloge zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin:

 • vzpostavitev novih in vzdrževanje obstoječih matičnih nasadov sadnih rastlin in pridelava izhodiščnega razmnoževalnega materiala (cepiči, potaknjenci, koreninski izrastki, seme za podlago) tržno zanimivih sort in lokalnih sort na prostem oziroma v mrežnikih;
 • pridobitev pravic za uporabo zavarovanih oziroma klubskih sort za razmnoževanje oziroma uporabo sort, ki so dale najboljše rezultate v introdukciji in je bila zanje na osnovi tehnoloških preskušanj izdelana optimalna tehnologija.

Kazalniki zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin:

 • število vzdrževanih matičnih nasadov kategorije certificiran material in kategorije CAC material ter število matičnih dreves v posameznem matičnem nasadu;
 • število na novo vzpostavljenih matičnih nasadov kategorije certificiran material in kategorije CAC material (vključno s številom posajenih matičnih dreves) in število na novo posajenih potrjenih matičnih dreves v obstoječe matične nasade (dopolnjevanje matičnih nasadov z novimi sortami);
 • število pridelanega certificiranega in CAC materiala sadnih rastlin (cepiči, potaknjenci, koreninski izrastki in seme za podlage), pridelanega v matičnih nasadih za potrebe razmnoževanja (pridelava rastlin za saditev za trg);
 • število odkupa pravic za uporabo zavarovanih oziroma klubskih sort, kadar je to potrebno.

 

1. Pečkarji:

Cilji zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala pečkarjev:

 • vzpostavitev matičnega nasada starejših, že uveljavljenih sort pečkarjev, za pridelavo kakovostnega in sortno pristnega razmnoževalnega materiala (cepičev) kategorije CAC material;
 • dosaditev matičnih rastlin kategorije certificiran material z namenom dopolnitve obstoječega matičnega nasada z novimi sortami;
 • zagotavljanje certificiranih cepičev odbranih sort jablan in hrušk z glavnino najbolj iskanih sort jablan in hrušk za tržno pridelavo;
 • zagotavljanje CAC materiala (cepičev) lokalnih sort jablan in hrušk.

Kazalniki za doseganje ciljev: 

 • število vzdrževanih matičnih nasadov certificiranega materiala jablan in število matičnih rastlin;
 • število vzdrževanih matičnih nasadov CAC materiala jablan in hrušk in število matičnih rastlin;
 • število na novo vzpostavljenih matičnih nasadov z novimi sortami jablan in hrušk kategorije certificiran material in število na novo posajenih potrjenih matičnih dreves;
 • število na novo vzpostavljenih matičnih nasadov z novimi sortami jablan in hrušk kategorije CAC material in število na novo posajenih potrjenih matičnih dreves.

 

2. Koščičarji in kaki

Cilji zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija :

 • zagotavljanje CAC materiala (cepičev) sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz matičnega nasada v mrežniku ter CAC materiala (cepičev) sort češenj, višenj in kakija iz matičnega nasada;
 • zagotavljanje certificiranih cepičev odbranih sort breskev, nektarin, sliv in marelic iz matičnega nasada v mrežniku.

Kazalniki za doseganje ciljev:

 • število CAC materiala (cepičev) sort breskev, nektarin, sliv in marelic v mrežniku in CAC materiala (cepičev) sort češenj, višenj in kakija iz matičnega nasada na prostem;
 • število certificiranih cepičev sort breskev, nektarin, sliv in marelic v mrežniku;
 • število na novo posajenih matičnih dreves v že obstoječe matične nasade – dopolnjevanje matičnih nasadov z novimi sortami koščičarjev in kakija.

 

3. Lupinarji

Cilji zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala lupinarjev:

 • zagotavljanje CAC materiala cepičev oreha, potaknjencev in cepičev kostanja ter koreninskih izrastkov in cepičev leske.

Kazalniki za doseganje ciljev:

 • število vzdrževanih matičnih nasadov in število matičnih rastlin (dreves in grmov) za potrebe razmnoževanja,
 • število na novo posajenih potrjenih matičnih dreves in grmov v že obstoječe matične nasade – dopolnjevanje matičnih nasadov z novimi sortami.