Tehnologije pridelave sadnih rastlin

Pregled stanja:

V tehnoloških poskusih, ki so se izvajali v okviru dosedanjega posebnega preizkušanja sort (kot t. i. druga faza introdukcije), so na sortah in klonih sadnih rastlin že iskali nove tehnološke rešitve za doseganje višjega hektarskega pridelka, boljšo kakovost sadja in zmanjševanje stroškov pridelave v povezavi z ukrepi za blaženje posledic podnebnih sprememb. Poleg sorte ima izbira podlage pomembno vlogo pri prilagodljivosti na tip tal, izbiro tehnologije pridelave, odpornost na bolezni in škodljivce ter vpliv na količino in kakovost pridelka. Obetavne nove sorte, klone oziroma podlage sadnih rastlin se po končani introdukciji podrobneje preučijo v tehnoloških poskusih. V prihodnje je pridelovalcem sadja treba ponuditi nove tehnološke rešitve, ki bodo ob upoštevanju trajnostne rabe naravnih virov in okoljskih ciljev kmetijstva omogočale večjo produktivnost, manjšo odvisnost od vremenskih pogojev, višji hektarski pridelek in boljšo kakovost sadja.

Cilji preizkušanj tehnologij sadnih rastlin:

 • s preizkušanjem različnih tehnologij pridelovanja sadnih rastlin, iskanjem najprimernejših tehnologij pridelave manj znanih in manj razširjenih vrst in sort sadnih rastlin (vključno z lokalnimi sortami) in iskanjem novih tehnoloških rešitev poiskati optimalne rešitve pri pridelavi sadnih rastlin in prispevati k povečanju obsega pridelave sadja v Sloveniji;
 • posodobitev tehnologije ekološke pridelave.

 

1. Tehnologije pridelave pečkarjev

Cilji preizkušanj tehnologij pečkarjev:

 • optimalne tehnološke rešitve za pridelavo jablan in hrušk za različne načine pridelave;
 • doseganje višjih hektarskih pridelkov z izboljšanjem kakovosti plodov jablan in hrušk.

Naloge:

 • izvajanje različnih tehnoloških ukrepov pri jablanah in hruškah (strojno obrezovanje, modificirane gojitvene oblike, strojno redčenje cvetov in plodičev, namakanje, gnojenje, fertirigacijo, protislansko zaščito, spremljanje učinka protitočnih mrež na migracijo škodljivih organizmov, povečanje rodnega nastavka pri hruškah ipd.);
 • posodobitev ekološkega načina pridelave zlasti pri lokalnih sortah jablan in hrušk;
 • iskanje novih tehnoloških rešitev s stroji ali drugimi ukrepi za zmanjšanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev na plodovih in obremenitev okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi;
 • preizkušanje in iskanje novih tehnoloških rešitev za spremenjene in ekstremnejše podnebne razmere;
 • priprava tehnoloških navodil za jablano in hruško.

Kazalniki za doseganje ciljev:

 • število izvedenih tehnoloških preizkušanj na pečkarjih;
 • število izdanih tehnoloških navodil za uporabnike.

 

2. Tehnologije pridelave koščičarjev in kakija

Cilji preizkušanj tehnologij koščičarjev in kakija:

 • optimalne tehnološke rešitve za različne načine pridelave;
 • doseganje višjega hektarskega pridelka z izboljšanjem kakovosti plodov.

Naloge:

 • preskušanje različnih tehnoloških ukrepov: gojitvene oblike, gostote sajenja, namakanje, gnojenje, fertirigacija, spremljanje učinka protitočnih in drugih mrež na migracijo škodljivih organizmov, spremljanje učinka pridelave češenj pod folijo in pod protiinsektno mrežo, različne intenzitete rezi, odstranjevanje trpkosti plodov s plinom CO2 pri kakiju ipd.;
 • posodobitev ekološkega načina pridelave zlasti pri sortah sliv, tolerantnih na bolezni;
 • iskanje novih tehnoloških rešitev s stroji ali drugimi ukrepi za zmanjšanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev na plodovih in obremenitev okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi;
 • preizkušanje in iskanje novih tehnoloških rešitev za spremenjene in ekstremnejše podnebne razmere;
 • priprava oziroma posodobitev tehnoloških navodil za koščičarje in kaki.

Kazalniki za doseganje ciljev:

 • število izvedenih tehnoloških preizkušanj na koščičarjih in kakiju;
 • število izdanih tehnoloških navodil za uporabnike.

 

3. Tehnologije pridelave lupinarjev

Cilji preizkušanj tehnologij lupinarjev:

 • optimalne tehnološke rešitve za pridelavo in dodelavo lupinarjev, tudi za ekološki način pridelave in dodelave;
 • doseganje višjih hektarskih pridelkov z izboljšanjem kakovosti plodov oreha, leske in kostanja.

Naloge:

 • preizkušanje različnih tehnoloških ukrepov (rez, prehrana, spravilo pridelka, dodelava plodov) na izbranih sortah oreha (zlasti lateralno rodnih sort), kostanja, leske, po končani introdukciji ali selekciji;
 • preučevanje novih tehnoloških rešitev za sorte, primerne za ekološko pridelavo;
 • priprava tehnoloških navodil.

Kazalniki za doseganje ciljev:

 • število izvedenih tehnoloških preizkušanj na lupinarjih;
 • število izdanih tehnoloških navodil za uporabnike.

 

4. Tehnologije pridelave jagodičja

Cilji preizkušanj tehnologij jagodičja:

optimalne tehnološke rešitve, tudi z namenom podaljšanja sezone pridelave.

Naloge:

 • iskanje novih tehnoloških rešitev za pridelavo posameznih vrst jagodičja na prostem in v zavarovanih prostorih, vključno z ekološkim načinom pridelave;
 • iskanje novih tehnoloških ukrepov za zmanjšanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev na plodovih jagodičja in obremenitev okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi;
 • preizkušanje in iskanje novih tehnoloških rešitev za spremenjene in ekstremnejše podnebne razmere;
 • izdelava tehnoloških navodil za jagodičje.

Kazalniki za doseganje ciljev:

 • število izvedenih tehnoloških preizkušanj na jagodičju;
 • število izdanih tehnoloških navodil za uporabnike.